Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Model d'elevacions del terreny de Catalunya 15x15 m (MET-15) v2.0; 5x5 m (MET-5) v1.0

Model d'elevacions del terreny de Catalunya 15x15 m (MET-15) v2.0; 5x5 m (MET-5) v1.0

Classificació PCC: 20101 - Base d'elevacions

Classificació INSPIRE: Grup II–1. Elevacions

 

Els Models d’Elevacions del Terreny de Catalunya (MET-15 i MET-5) són models de malla regular que contenen altituds ortomètriques distribuïdes segons una quadrícula de 15 i 5 metres de costat respectivament.

Serveixen com a base altimètrica de referència, d’ús generalitzat per a aplicacions fonamentalment tècniques i per a representar el relleu del territori.

Recobreixen totalment la superfície de Catalunya i estan estructurats en 90 fulls, que s’empren com a unitats de distribució dels productes.

Aquests models de malla regular s’obtenen per interpolació de la informació altimètrica continguda en la Base topogràfica de Catalunya a escala 1:5 000 versió 2   (BT-5M v2.0), que inclou cotes altimètriques, corbes de nivell, línies de trencament del pendent i perfils, tots ells recollits sobre el terreny.

La resolució coincideix amb el pas de malla de la quadrícula, de 15 i 5 metres respectivament.

 

 

Propòsit

Servir de base altimètrica de referència útil per al desenvolupament de:

 • Planificació territorial
 • Activitats de gestió
 • Activitats tècniques

Donar resposta a altres usos:

 • Efectuar anàlisi espacial
 • Representació en visors geogràfics
 • Descarregar dades
 • Consultar informació
 • Generar informes

 

Organització responsable

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya

Sistema de referència:

 • horizontal:
 • vertical:

 

ETRS89

Nivell mig de la mar a Alacant

Projecció UTM Zona 31N
Representació Ràster (malla regular)
Resolució 15x15 metres; 5x5 metres
Coordenades X, Y
Valor H (altitud ortomètrica)

 

Qualitat

Exactitud posicional: Altimetria: Error Mitjà Quadràtic de 0,9 m.

Altres controls de qualitat:

 • Consistència amb les dades altimètriques de la BT-5M
 • Coherència altimètrica amb línies de trancament del pendent i línies de forma utilitzades en la generació
 • Completesa

Captació

Generació d'una malla regular per interpolació de les dades altimètriques de la BT-5M

Manteniment

Prioritat: Dades més antigues o zones amb forta dinàmica de canvi territorial

Període: 4 anys

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya