Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Forests públiques 2D a escala 1:10 000 v1.0

Forests públiques 2D a escala 1:10 000 v1.0

Classificació PCC: 30401 - Forests públiques i privades

Classificació INSPIRE: Grup III–4. Ús del sòl

 

Els boscos públics són els terrenys forestals que pertanyen a entitats de dret públic: Generalitat de Catalunya, ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, diputacions, Estat, etc. També es consideren boscos públics el terrenys forestals comunals, l'aprofitament dels quals correspon al comú de veïns d'una població.

També es consideren els boscos privats gestionats per la Generalitat mitjançant un conveni o consorci.

El conjunt d’informació conté, per al territori de Catalunya, els boscos públics i privats, gestionats per la Generalitat, descrits mitjançant coordenades en dues dimensions (2D) i uns atributs que descriuen els elements necessaris per a la seva protecció, gestió i conservació.

 

 

Propòsit

 • La correcta delimitació i coneixement dels boscos públics, necessària per a la protecció, gestió i conservació de la propietat pública i privada.
 • Donar resposta a altres usos:
  • Generar informes.
  • Consultar informació.
  • Descarregar dades.
  • Representació en visors geogràfics.
  • Efectuar anàlisi espacial.

 

Organització responsable

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència ETRS89
Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:10 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y
Geometria Polígon

 

Qualitat

Es compleix que:

 • Estan presents la totalitat de forests públiques de Catalunya.
 • Els polígons no estan superposats i no s’intersequen ni es superposen amb ells mateixos.
 • L’exactitud posicional té un error mitjà quadràtic d’1,5 metres en cadascuna de les coordenades.

Captació

Digitalització sobre cartografia:

 • Mapa topogràfic 1:5 000 de l’ICGC
 • Ortofotomapa 1:5 000 de l’ICGC
 • Cadastre digital de rústica 1:5 000

Manteniment

Les dades s’actualitzen de forma contínua i es publiquen dues vegades a l’any.

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya