Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Cartografia d'hàbitats 2D a escales 1:50 000 v1.0

Cartografia d'hàbitats 2D a escales 1:50 000 v1.0

Classificació PCC: 31802 - Hàbitats i vegetació (cartografia dels hàbitats a Catalunya, cartografia dels hàbitats d'interès comunitari i cartografia de vegetació)

Classificació INSPIRE: Grup III–18. Hàbitats i biòtops

 

La Cartografia d’hàbitats 2D a escales 1:50 000 conté la representació del territori català zonificat segons la llegenda de la cartografia d’hàbitats de Catalunya (CHC50), que és el resultat de la interpretació i adaptació de la classificació d’hàbitats de la Unió Europea que proposa el document “CORINE biotopes manual”, editat per la Comissió Europea.

Cada polígon correspon a un sol hàbitat, encara que en àrees geogràfiques molt complexes els polígons poden representar conjunts d’hàbitats (3 com a màxim), sempre i quan cadascun d’ells tingui un recobriment mínim del 20% del polígon.

A banda de la representació i localització dels hàbitats, els polígons tenen una sèrie d’atributs que els descriuen i quantifiquen, com per exemple el codi d’hàbitat, el percentatge de recobriment de l’hàbitat dins del polígon i la seva superfície, entre d’altres.

Les dades s’organitzen en fulls corresponents a la subdivisió del Mapa Topográfico Nacional 1:50 000.

 

 

Propòsit

 • Mostrar la distribució dels diferents hàbitats presents al territori català. 
 • Donar resposta a altres usos:
  • Generar informes
  • Consultar informació
  • Descarregar dades
  • Representació en visors geogràfics
  • Efectuar anàlisi espacial.

 

Organització responsable

 • Departament de Territori i Sostenibilitat
 • Universitat de Barcelona

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència ETRS89
Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:50 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y
Geometria Polígon

 

Qualitat

Es compleix que:

 • Els tipus d’hàbitat assignats als polígons estan correctament classificats.
 • Entre fulls veïns els polígons són continus i concorden, tant pel que fa a la geometria com pel que fa al contingut dels seus atributs.

Captació

Fotointerpretació d’imatges aèries infraroges de 50cm de píxel i aixecament cartogràfic dels elements fotointerpretats sobre ortofoto infraroja 1:25 000, o ortofoto en color 1:25 000, en format paper.

Digitalització de l’aixecament cartogràfic en paper i introducció dels valors dels atributs previstos.

Manteniment

El conjunt d’informació de la Cartografia d’hàbitats s’actualitza cada 4 anys.

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya