Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 (BT-5M) v2.0

Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 (BT-5M) v2.0

Classificació PCC: 00104 - Base i mapa topogràfics 1:5 000

Classificació INSPIRE: Grup 0–1. Referencial topogràfic

 

Base topogràfica que representa amb fidelitat geomètrica la morfologia del terreny i els objectes geogràfics més característics presents en el territori, ja siguin naturals o artificials, i que ocupen una posició determinada sobre la superfície terrestre.

Serveix com a base de referència d’ús generalitzat per a aplicacions fonamentalment tècniques i com a representació gràfica del territori.

Recobreix totalment la superfície de Catalunya i està estructurada en 4275 fulls, que s’empren com a unitats de distribució del producte.

Les dades de la base recullen informació relativa al relleu, la hidrografia, les vies de comunicació, el poblament i les infraestructures auxiliars, la toponímia, els punts de referència i un conjunt reduït de cobertes del sòl i vegetació.

L'escala de referència és 1:5 000

 

 

Propòsit

 • Servir de base de referència útil per al desenvolupament de:
  • Planificació territorial
  • Activitats de gestió
  • Activitats tècniques
 • Donar resposta a altres usos:
  • Efectuar anàlisi espacial
  • Representació en visors geogràfics
  • Descarregar dades
  • Consultar informació
  • Generar informes

Organització responsable

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya

Sistema de referència:

 • horizontal:
 • vertical:

 

ETRS89

Nivell mig de la mar a Alacant

Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:5 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y, H
Geometria Punt, Línia, Polígon

 

Qualitat

Exactitud posicional

 • Planimetria: 1 m
 • Altimetria: 1,5 m

Altres controls de qualitat

 • Classificació correcta
 • Consistència geomètrica i topològica
 • Coherència altimètrica i continuïtat entre fulls
 • Completesa

Captació

Restitució i actualització fotogramètrica.

Manteniment

Prioritat: Dades més antigues o zones amb forta dinàmica de canvi territorial

Període: 4 anys

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya