Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Base de dades municipal d'adreces de Catalunya (BDMAC) v1.0

Base de dades municipal d'adreces de Catalunya (BDMAC) v1.0

Classificació PCC: 10501 - Base de dades dels nomenclàtors municipals de carrers i vies

Classificació INSPIRE: Grup I–5. Adreces

 

La Base de dades municipal d’adreces conté, per a cada municipi de Catalunya, el conjunt d’adreces de llocs on hi poden viure persones o s'hi poden desenvolupar activitats, descrites mitjançant una coordenada representativa del lloc, en dues dimensions, i uns atributs que especifiquen la localització i la ruta d’accés.

Recobreix totalment la superfície de Catalunya, tant els àmbits urbans com les zones amb edificacions aïllades. S’estructura en tants fitxers com municipis, que s’empren com a unitats d’intercanvi de dades.

Cada adreça s’expressa indicant els seus possibles components: població, nom de via, número de portal, nom d’edifici, codi postal, punt quilomètric i/o topònim.

L'escala de referència és equivalent a la de la cartografia topogràfica de més detall disponible per a cada municipi.

 

 

Propòsit

 • Servir de base de referència per a:
  • Localitzar persones, activitats, objectes o successos per adreça
  • Obtenir l'adreça propera a una coordenada
  • Identificar i normalitzar les adreces
 • Donar resposta a altres usos:
  • Efectuar anàlisi espacial
  • Representació en visors geogràfics
  • Descarregar dades
  • Consultar informació
  • Generar informes

 

Organització responsable

Administració local de Catalunya (ALC)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència ETRS89
Projecció UTM Zona 31N
Escala La més detallada disponible a cada municipi
Representació Vectorial
Coordenades X, Y
Geometria Punt

 

Qualitat

Es compleix que:

 • Les dades són consistents amb les regles definides i no existeixen errors d'estructura física.
 • No hi ha dades duplicades.
 • La informació temporal no té errors cronològics.

Addicionalment s'informa sobre:

 • Possibles dades incorrectament classificades.
 • Mancança de dades que hi haurien de ser presents.

Captació

Informació provinent de les bases de dades corporatives dels Ens locals, treball de camp o altres.

Manteniment

Segons acords dels plenaris municipals.

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya