Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   Rules and standards  >   Technical specifications  >   Àrees de gestió cinegètica 2D a escala 1:50 000

Àrees de gestió cinegètica 2D a escala 1:50 000

Classificació PCC: 31114 - Àrees de gestió cinegètica i pesca

Classificació INSPIRE: Grup III–11. Zones subjectes a ordenació, a restriccions o reglamentacions i unitats de notificació

  Límit, i superfície, de les diferents figures de gestió cinegètica a Catalunya, derivades de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, i que es classifiquen com de règim especial, així com altra informació semàntica rellevant per a la seva gestió.

 

 

Propòsit

 • Delimitar les diferents figures de gestió cinegètica en funció del tipus d'aprofitament
 • Donar resposta a altres usos:
  • Generar informes
  • Consultar informació
  • Descarregar dades
  • Representació en visors geogràfics
  • Efectuar anàlisi espacial

 

Organització responsable

Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)

 

Contingut

Descripció tècnica

Àmbit Catalunya
Sistema de referència ETRS89
Projecció UTM Zona 31N
Escala 1:50 000
Representació Vectorial
Coordenades X, Y
Geometria Polígon

 

Qualitat

Es compleix que:

 • No hi ha àrees de gestió cinegètica duplicades.
 • L’error mitjà quadràtic de les posicions dels punts ben definits del contorn dels polígons és de 10 metres en cadascuna de les coordenades.

Captació

Digitalització dels límits de les àrees de gestió cinegètica descrits en els expedients de creació sobre cartografia de referència:

 • Cartografia cadastral 1:5 000
 • Base municipal de Catalunya 1:50 000
 • Ortofoto 1:25 000 o de major detall

Addicionalment s’utilitzen com a referència dades GPS obtingudes per treball de camp.

Manteniment

El conjunt d’informació de les Àrees de gestió cinegètica s’actualitza cada 3 mesos.

 

Distribució i documentació

Dades

Especificacions

Metadades


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya