Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   CT2:IG ALC  >   Sessions  >   Session number 23, of 17th July 2018

Session number 23, of 17th July 2018

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#22)

S'aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Estat dels treballs dels objectius de la CT2

Catàleg PCC

Tal i com estava previst, 8 anys després de la seva aprovació cal revisar el PCC. L'objectiu és mantenir l'estructura actual (113 CIGs), però dotant-la de certa flexibilitat introduïnt SubCIGs, que es recolliran en una taula de treball complementària, no inclosa en el Decret.

Metadades

La nova guia de metadades ha d'emprar un llenguatge senzill i entenedor, no tècnic. Els editors de metadades es desenvoluparan en una aplicació desktop (Editor Excel IDEC amb rutina Phyton) i una aplicació web (Editor GeoNetwork desenvolupat per la IDEC).

Cartografia / Cadastre

L'ICGC informa que els contactes amb la DG Catastro es van engegar l'any passat. Com a prova pilot s'ha realitzat la transformació d'unes 6.000 illes de cases, en la que s'han donat diferents casuístiques. Actualment la DG Catastro està valorant una proposta de l'ICGC per a fer una prova en l'interior d'illes. Municipis com l'Hospitalet de Llobregat i Sant Boi de Llobregat ja han adaptat les seves cartografies 1:500 o 1:1.000.

Xarxa de serveis i inventaris municipals

L'Ajuntament de Girona ha publicat a l'espai de treball col·laboratiu una relació de xarxes de serveis que caldria inventariar i la informació corresponent al seu ajuntament per a validació i/o esmena de la resta. S'acorda convidar a properes reunions d'aquesta Comissió a les diferents companyies de serveis.

Unitats inframunicipals

L'Ajuntament de Manresa ha publicat a l'espai de treball col·laboratiu una primera aproximació sobre els conceptes preliminars de la delimitació de les entitats de població, barris i districtes. En general s'observa que es dona una relativa poca importància a la precisió cartogràfica. Cal continuar treballant.

Planejament urbanístic

L'Ajuntament de Barcelona publicarà en breu documentació a l'espai de treball col·laboratiu. S'acorda demanar la presència en aquest objectiu d'algun representant de l'àmbit de l'urbanisme de l'AMB i del DTES.

Cartografies col·laboratives

S'informa que l'Ajuntament de Figueres no ha pogut encara dedicar-hi recursos. Passat l'estiu tornarà a intentar-ho.

La Comissió es dona per assabentada de l'estat dels treballs dels diferents objectius.

3. Torn obert de paraules

Sense comentaris.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya