Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   CT2:IG ALC  >   Sessions  >   Session number 22, of 1st March 2017

Session number 22, of 1st March 2017

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#21)

S'aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Presentació de l'espai de treball col·laboratiu de la Comissió

La Comissió es dona per assabentada i aprova la plataforma del nou espai de treball col·laboratiu.

3. Pla de Treball 2017

Es presenta la proposta de Pla de Treball per a l’any 2017 (objectius d’aquesta Comissió) i s’acorden els continguts de cadascun dels objectius i quins seran els seus dinamitzadors:

Catàleg PCC

Revisió del PCC al 2018: ICGC

Cartografia / Cadastre

Anàlisi de la problemàtica de l'existència d'una cartografia topogràfica urbana oficial i la cartografia del cadastre: Aj. de Lleida

Xarxa de serveis i inventaris municipals

Anàlisi dels conjunts d'informació del PCC que inclouen xarxes de serveis: Aj. de Girona

Unitats inframunicipals

Definició de les delimitacions de les entitats de població, districtes i barris: Aj. de Viladecans / Aj. de Manresa

Planejament urbanístic

Anàlisi del planejament urbanístic com a competència municipal: Aj. de Barcelona / Aj de Figueres

Cartografies col·laboratives

Ús de les cartografies oficials en els entorns col·laboratius: Aj de Figueres

La planificació la definirà el dinamitzador de cadascun dels objectius; d'aquesta manera es compondrà l'ordre del dia de les sessions previstes per a juny/juliol i novembre.

La Comissió aprova la proposta de treball (objectius i accions) i la planificació de les sessions d'enguany.

4. Torn obert de paraules

Sense comentaris.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya