Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Home  >   CCCC  >   Sessions  >   Session number 2, of 30th November 2006

Session number 2, of 30th November 2006

En aquesta sessió la CCCC va debatre els següents temes:

 1. Normes i estàndards transitoris de la cartografia oficial

  D'acord amb el que s'estableix en la Disposició Transitòria Primera de la Llei 16/2005 es presenten a la Comissió les següents normes i estàndards de l'ICC:

  • Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 v2.1
  • Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 v2.0
  • Base topogràfica de Catalunya 1:50.000 v3.1
  • Ortofoto i ortofotomapes de Catalunya 1:5.000 v5.0

  La Comissió els aprova com a normes i estàndards provisionals o transitoris. En un futur proper seran modificats i proposats a la Comissió per a la seva aprovació com a normes i estàndards definitius.

 2. Creació de la Comissió Tècnica per a la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya

  D'acord amb el que estableix l'article 25 del projecte de reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, la Comissió té la potestat de crear comissions tècniques a les que encarregar tasques específiques.

  Atesa la importància que la Comissió confereix a la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya, aquesta aprova la creació de la Comissió Tècnica per a la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya formada per 13 experts en la matèria, 7 dels quals són també membres de la Comissió, amb el manat de treballar específicament en la redacció del Pla Cartogràfic de Catalunya.

 3. Planificació dels treballs de la Comissió

  Es presenta a la Comissió, i aquesta l'aprova, l'ordre del dia per a les dues sessions plenàries a celebrar durant l'any 2007.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya