Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   CCCC  >   Sessions  >   Sessió número 24, de 12 de juliol de 2017

Sessió número 24, de 12 de juliol de 2017

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 23)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova les següents guies d'implementació:

 • Pla Cartogràfic de Catalunya. Guia tècnica per a la implementació de Serveis de Visualització WMS v1.0
 • Pla Cartogràfic de Catalunya. Guia tècnica per a la implementació de Serveis de Visualització WMS v1.0 amb Geoserver

i les següents versions d'especificacions tècniques:

 • Procediment per a establir coordenades oficials en l’SPGIC v8.1
 • Cartografia topogràfica 3D 1:1.000 i 1:2.000 v2.2 r3. Producte i Format DGNv8
 • Ortofoto de Catalunya 25 cm v3.4
 • Ortofoto infraroja de Catalunya 25 cm v1.2
 • Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques atmosfèriques (XDDE) v1.0
 • Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) v1.0
 • Xarxa de Radars (XRAD) v1.0
 • Estació de Radiosondatge v1.0
 • Atles Climàtic de Catalunya 1961-1990 v1.0
 • Base municipal de Catalunya 1:5.000 v1.0

3. Geoinformació oficial a Catalunya: Seguiment del Pla de Treball del desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE / Instamaps PCC-INSPIRE

La Comissió es dona per assabentada de les millores implementades en la IDEC (catàleg) i del suport tècnic desenvolupat en la redacció d’especificacions tècniques i la seva conformitat amb INSPIRE, així com que les dades de l’Annex I (9 temes) han de ser conformes a INSPIRE a data 23/11/2017.

Les especificacions tècniques en fase de treball són les següents:

Acabades pendent vist i plau entitat responsable En fase de treball
Àmbits dels Ports Base topogràfica 1:25 000 v2
Quadrícula UTM distribució espècies Base de toponímia de Catalunya
Mapa interès faunístic i florístic Mapa del graf de carreteres
Fosses i repressió Xarxa de camins
Graf de Carreteres Sistema viari integrat
Àrees bàsiques de salut Base geològica 1:50 000
Parades autobusos interurbans Cartografia 1:1 000 v3
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) Quadrícula SOC (Format Shape)
Espais Natural de Protecció Especial (ENPE) Cartografia dels Ports
Xarxa Natura 2000 Acústica
  Emissions
  Dades  i models meteorològics
  Base hidrogeològica
  Planejament urbanístic (MUC 1:1 000)

La Comissió es dona per assabentada de la generació del visor Instamaps PCC-INSPIRE (https://goo.gl/56GSLs) i de la relació de geoserveis conforme a INSPIRE.

4. Infraestructura de dades espacials de Catalunya (IDEC): informe anyal 2016

La Comissió es dona per assabentada de l'informe anyal 2016 de la Infraestructura de dades espacials de Catalunya (IDEC).

5. Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC): informe anyal 2016

La Comissió es dona per assabentada de l'informe anyal 2016 del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC).

6. Resum de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball de la C4

La Comissió es dona per informada de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball de la C4.

7. Planificació dels treballs de la Comissió per al 2017

La Comissió es dona per informada de la planificació dels treballs per al 2017.

8. Torn obert de paraules

En la propera reunió s'exposarà l'estat de les converses entre l'ICGC i la DG del Catastro sobre la cartografia cadastral i la cartografia 1:1.000 del MUC.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya