Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Inici  >   CCCC  >   Sessions  >   Sessió número 25, de 13 de desembre de 2017

Sessió número 25, de 13 de desembre de 2017

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 24)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Aprovació de noves normes i estàndards

La Comissió aprova les següents versions d’especificacions tècniques:

 • Base de dades geològiques de Catalunya 1:50.000 v1.0
 • Població de Catalunya Georeferenciada a 1 de gener de 2014
 • Xarxa d’autobusos interurbans de la Generalitat de Catalunya
 • Emissions anuals del sector domèstic
 • Emissions anuals de la indústria
 • Emissions anuals del sector institucional o comercial
 • Emissions anuals del transport aeri
 • Emissions anuals del transport marítim
 • Emissions anuals del transport terrestre interurbà
 • Emissions anuals del transport terrestre urbà
 • Emissions anuals del transport terrestre total
 • Emissions anuals totals

La Comissió aprova la següent modificació en l’Annex 2 del PCC: "Donar de baixa el CIG 00105 Mapa topogràfic 1:10.000 de l’Annex 2 del PCC (Catàleg dels conjunts d’informació geogràfica) atès que aquest mapa deixa d’estar produït per l’ICGC, que era l’entitat responsable que el generava".

3. Geoinformació oficial a Catalunya:

 • Seguiment del Pla de Treball del desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE
 • Cartografia cadastral i cartografia 1:1.000 MUC

La Comissió es dona per assabentada de la informació sobre el Seguiment del Pla de Treball del desplegament del PCC i de la Directiva Inspire: elaboració de la proposta d’identificadors únics dels CIGS del PCC, identificació de subconjunts d’aquests CIGS i suport a la redacció d’especificacions tècniques.

Les especificacions tècniques en fase de treball són les següents:

Acabades, pendent vist i plau entitat responsable En fase de treball
Àmbits dels Ports Base topogràfica 1:25 000 v2
Quadrícula UTM distribució espècies Base de toponímia de Catalunya
Mapa interès faunístic i florístic Mapa del graf de carreteres
Fosses i repressió Xarxa de camins
Graf de Carreteres Sistema viari integrat
Àrees bàsiques de salut Cartografia 1:1 000 v3
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) Quadrícula SOC (Format Shape)
Espais Natural de Protecció Especial (ENPE) Cartografia dels Ports
Xarxa Natura 2000 Acústica
Base hidrogeològica Dades  i models meteorològics
  Planejament urbanístic (MUC 1:1 000)

Davant de l’estat actual d’incompliment de la Directiva Inspire, la Comissió aprova el següent: "Que la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC), com a òrgan bàsic de promoció, explotació i manteniment de la mateixa Infraestructura de Dades Espacials, amb la finalitat de difondre la informació geoespacial i els serveis que s’hi apliquen, fer-la accessible i fer-ne possible l’ús compartit, implementi les accions pertinents per a donar compliment a la Directiva INSPIRE dins del primer trimestre de 2018, incloent-hi la publicació dels geoserveis necessaris per a assolir aquest objectiu, en col·laboració amb les entitats responsables de cadascun dels conjunts d’informació".

La Comissió es dona per assabentada de les millores en el Catàleg de metadades IDEC amb la generació del nou catàleg en GeoNetwork i de la creació del Registre d’Identificadors únics persistents (PIDs).

La Comissió es dona per assabentada de les reunions mantingudes amb la DG Catastro per a millorar la convergència entre la seva cartografia i la cartografia 1:1.000 oficial a Catalunya. S’està duent a terme una prova pilot, els resultats de la qual es donaran a conèixer a aquesta Comissió.

4. Resum de les activitats de les Comissions Tècniques i Grups de Treball de la C4: documentació

La Comissió es dona per informada de les activitats de les Comissions i Grups de Treball al llarg de 2017.

La Comissió aprova incloure com a membres de la Comissió Tècnica de Geologia i Geofísica (CT4) al Sr. Antoni Roca, el Sr. Xavier Berástegui i la Sra. Sara Figueras de l’ICGC.

5. Informació activitats del CODIIGE

La Comissió es dona per informada de les activitats del CODIIGE, al qual l’ICGC ha assistit a dues reunions durant l’any 2017.

6. Planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques CT1:PCC-INSPIRE, CT2:IG ALC, CT3:COPERNICUS i CT4:GG

La Comissió es dona per informada de la planificació dels treballs de la Comissió i de les seves Comissions Tècniques per al 2018.

7. Torn obert de paraules

L'ICGC informa a la Comissió que s’han aconseguit els objectius per al 2017 del projecte de delimitació municipal de Catalunya.


Web C4 2.1 © 2016 Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya