Inventari del sòl, subsòl o les restes d'edificació que, a causa d'activitats humanes, contenen contaminants en concentracions superiors a les que els són pròpies i comporten un risc real o potencial per a la salut pública o per als sistemes naturals.

L'Inventari és l'instrument necessari per a l'establiment de prioritats d'actuació segons els risc associat a cada cas.

Geodades

No disponibles.

Especificacions tècniques

No disponibles.

Detalls PCC

  • ID 31110
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Territori i Sostenibilitat
  • Entitat responsable: Agència de Residus de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.