Distribució de la població per seccions censals, municipis o comarques

Distribució de la població per edat, sexe, lloc de naixement i nacionalitat a partir de les dades anuals del padró continu de l’INE.

Geodades

Especificacions tècniques

Oficials (aprovades per la C4)

Detalls PCC

  • ID 31001
  • Administració responsable: Generalitat de Catalunya
  • Departament responsable: Vicepresidència i Economia i Hisenda
  • Entitat responsable: Institut d'Estadística de Catalunya
  • Freqüència d'actualització aconsellable: màxim 1 any.