Sessió 6 del GT RCC (11.03.2010)

Resum dels principals acords:

 1. S’aprova el protocol d’actuació en relació al procediment d’oficialització de la cartografia d’actualització contínua.
 2. S’informa als Ajuntaments de què l’ICC treballa en la instrumentació d’un protocol per a la inscripció transitòria en el Registre de la cartografia topogràfica a escales 1:500, 1:1.000 i 1:2.000 generada pels Ajuntaments productors d’acord amb especificacions tècniques particulars no aprovades per la C4, sempre que s’acompleixin les següents condicions:a. Que la cartografia hagi estat generada amb anterioritat a les dates que s’indiquen a continuació:
  • Cartografia 1:1.000 i 1:2.000: 30 de novembre de 2006, data d’aprovació per part de la C4 del plec d’especificacions tècniques per a la realització de cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 v2.1;
  • Cartografia 1:500: 1 de gener de 2009, data en què es van iniciar els treballs de redacció conjunta, entre els Ajuntaments i l’ICC, del plec d’especificacions tècniques per a la realització de cartografia topogràfica 1:500;
  b. Que la cartografia es mantingui raonablement actualitzada;c. Que la cartografia estigui inclosa en la relació annexa a aquesta proposta;d. Que sobre el mateix àmbit no existeixi cap altra cartografia a la mateixa escala o superior elaborada d’acord amb unes especificacions tècniques aprovades per la C4;e. Que la cartografia estigui degudament documentada: plec d’especificacions tècniques i metadades;f. Que la cartografia hagi estat recolzada en un sistema de referència conegut: SPGIC, XDOI de l’IGN, o que s’inclogui la relació de vèrtexs sobre els que es recolza, amb les seves coordenades.g. Que la cartografia tingui el nivell mínim de qualitat exigible a una cartografia de la seva escala. A tal efecte haurà de superar un test de conformitat.Els Ajuntaments lliuraran una relació exhaustiva de les cartografies que voldrien inscriure mitjançant aquest protocol.Es proposaran a la C4 els següents períodes d’inscripció transitòria, transcorreguts els quals, si no s’han fet les adaptacions necessàries, la cartografia així inscrita es donarà de baixa del Registre i no es podrà tornar a inscriure en les mateixes condicions:
  • Cartografia 1:1.000 i 1:2.000: 2 anys per a adaptar-la a la v2.1.5, comptabilitzats a partir del 30 de juny de 2010, més 2 anys addicionals per a adaptar-la a la v2.2; en total 4 anys, que coincideix amb el termini necessari per a donar-li una volta completa al programa MUC;
  • Cartografia 1:500: 4 anys per a adaptar-la a la v2.0, comptabilitzats a partir del 30 de novembre de 2010;
  Atès que els Ajuntaments identifiquen el pas a 3D com la màxima dificultat a superar per a assolir l’1:1.000 v2.2 i l’1:500 v2.0, l’ICC es compromet a fer pedagogia organitzant jornades divulgatives en les que s’explicarà què es el 3D i de què serveix.
 3. L’ICC lliurarà als Ajuntaments membres del grup de treball els 7 paràmetres de la transformació per al canvi al sistema de referència ETRS89 i també la transformació de 4 paràmetres.