Sessió 3 del GT RCC (29.06.2009)

Resum dels principals acords:

  1. S’informa al grup de treball que l’ICC ha procedit a la inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya de les seves bases topogràfiques 1:5.000, 1:25.000 i 1:50.000, així com de les seves cobertures ortofoto 1:5.000 i 1:25.000, tant en color com en infraroig color. Tanmateix, ha engegat la inscripció de projectes de cartografia urbana 1:1.000.
  2. Els ajuntaments membres polsaran l’opinió de la resta d'ajuntaments amb l’objectiu de consensuar la manera de procedir amb la cartografia d’actualització contínua.