Sessió 10 del GT RCC (20.10.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 9)

S’aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Cartografia urbana. Estat de la inscripció al RCC i Convenis de delegació de les actualitzacions de la cartografia.

3. Cartografia temàtica. Procediment d’oficialització de les actualitzacions d’informació.

Per la seva relació entre ells, s'acorda abordar de manera conjunta els punts 2 i 3 de l'ordre del dia.

L'ICGC informa que no hi marge de maniobra amb el conveni de delegació, doncs el va redactar el DTES.

Aquest conveni no es pot fer extensiu a la cartografia temàtica, pel que caldrà informar a l'RCC cada vegada que hi hagi una actualización d'informació, o bé fer-ho un cop l'any. Cada solicitud d'inscripció haurà d'anar acompanyada de la taula de CQ complimentada pel sol·licitant.

L'ICGC informa que analitzarà la manera d'agilitzar el procés de CQ de les dades i metadades trameses a l'RCC.

4. Planificació dels treballs del GT

L'RCC habilitarà una bústia FTP on dipositar tota la documentació associada a cada sol·licitud d'inscripció.