Sessió 7 del GT Especificacions (10.03.2010)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. L’ICC aprova íntegrament la proposta dels ajuntaments per a generar la v2.1.5, malgrat vol deixar constància de què el fet de considerar opcional la classificació que permet distingir la procedència d’un element (restitució, revisió de camp o bases de dades externes) constitueix un pas enrere respecte, fins i tot, de la v2.1.
  2. 2. Es decideix no abordar la redacció de nova planta de la documentació completa de la v2.1.5 (plec d’especificacions tècniques, diccionari de dades i especificacions per a cada format) i redactar una documentació que detalli només quin són els canvis respecte la v2.2.
  3. Pel que fa al plec d’especificacions 1:500 v2.0 es prenen els següents acords:a. Els ajuntaments revisaran totes les fitxes del diccionari de dades per a comprovar que no hi ha criteris erronis relatius a les altituds per taquimetria i restitució;b. S’accepta la proposta dels ajuntaments relativa a les subclassificacions opcionals (arbre, palmera, jardinera) i es modificaran les fitxes per a tenir-ho en compte;c. No es classificaran les corbes de depressió;d. Les fites de delimitació municipal no es poden representar com a tals doncs hi hauria un problema d’oficialitat, atès que s’estan recollint amb la precisió pròpia d’un 1:5.000 i són competència d’una altra administració; es decideix posar-les com a “fites” en la capa de construccions;e. Representar els horts, erms i prats recollint el seu contorn com a límit de conreu i afegint un topònim a l’interior;f. Representar les naus agrícoles, graners i estables recollint el seu contorn com a edificació i afegint un topònim a l’interior;g. Recollir per separat, en les carreteres, la línia blanca de pintura (quan existeixi), la línia de carretera (línia límit de la zona pavimentada) i la línia de voral (límit de la plataforma i principi de la cuneta);h. Recollir tots els escocells: els més petits de 50 cm mitjançant un símbol i els més grans a escala;i. Els ajuntaments analitzaran si s’han de recollir tots els registres, inclús els més petits de 50 cm;j. No recollir els balcons, ateses les dificultats d’interpretació i captura;k. Els ajuntaments analitzaran totes les fitxes relatives a zones d’aparcament (zona blava, verda, motos i bicis, càrrega i descàrrega,...) i decidiran si és obligatori o opcional distingir entre elles;l. Substituir el concepte “Bicing” per un genèric que apliqui, no solament a Barcelona, sinó arreu;m. Revisar si els mots “piló” i “pilona” són correctes;n. Els ajuntaments revisaran les prioritats en la senyalització vertical;o. Pel que fa als indicadors d’accés, els ajuntaments lliuraran a l’ICC les mides del símbol i un exemple;p. Els ajuntaments revisaran els criteris de classificació, en fase de revisió de camp, de les línies d’enllumenat públic i altres línies aèries; les adossades a façanes no es recolliran;q. Els ajuntaments aportaran gràfics per a il·lustrar el diccionari;r. Reflexionar en profunditat sobre la necessitat o no de què un seguit d’elements, com per exemple la línia de façana, s’hagin de recollir, necessàriament, mitjançant taquimetria.