Sessió 6 del GT Especificacions (11.11.2009)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. Els ajuntaments lliuren la proposta de canvis a introduir en el plec 1:1.000 v2.2 per a generar la v2.1.5; en termes generals s’introdueixen totes les propostes dels ajuntaments, que es relacionen a continuació:a. Tots els elements i classificacions necessaris per a la generació de models d’elevacions (DTM, DSM i model per a “true orto”) passen a ser opcionals;b. Tots els elements relacionats amb els polígons passen a ser opcionals;c. Els elements relacionats amb els pattern de línia del format DGN passen a ser opcionals;d. La classificació que permet distingir entre elements provinents de restitució, revisió de camp o bases de dades externes passen a ser opcionals;
  2. S'acorda abordar la redacció de la v2.1.5 com un plec amb entitat pròpia i no com una addenda a la v2.2.
  3. Es planteja la possibilitat de convidar a la MMAMB i la Diputació de Barcelona a formar part d’aquest Grup de Treball, però es decideix no fer-ho i que els ajuntaments els informaran sobre els avenços assolits.