Sessió 4 del GT Especificacions (22.06.2009)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. El plec d’especificacions tècniques de la cartografia urbana 1:1.000 i 1:2.000 està gairebé acabat; només manca redactar la documentació per als formats DXF, Shape i DGN v8.
  2. Se sotmetrà la versió definitiva del plec 1:1.000 a la Comissió Tècnica en Geoinformació per a la seva aprovació; a continuació se sotmetrà a l’oficialització per part de la C4.
  3. Corregir la redacció del plec en el sentit de considerar com a vàlids tant el tall cadastral com l’obtingut per subdivisió de l’MTN 1:50.000.
  4. Revisar la redacció de l’epígraf “Documentació” de manera que quedi clar quina documentació és d’obligada generació i quina és opcional, i resti garantit que no hi ha incoherències amb la resta del plec.
  5. La distribució i el procediment de captura dels punts de recolzament seran objecte de redacció, per part de l’ICC, d’un document independent del plec.
  6. Es considerarà obligatòria en la v2.2 del plec 1:1.000 la captura dels 6 elements lligats al DTM i DSM i, oficialitzada la v2.2, considerar transitòriament la v2.1, en la que no ho és, com a oficial.
  7. Revisar la redacció de l’epígraf “Captura de dades” en el sentit de reconsiderar les distàncies màximes a mesurar sobre el terreny en la revisió de camp, tant fora com dins del nucli urbà.
  8. Considerar la caràtula com a opcional.
  9. L’ICC farà un nou ajust en el sistema de referència ETRS89 de les 13.000 bases que conformen la Xarxa Utilitària.
  10. L’ICC treballa en l’elaboració d’una metodologia de treball per a la transformació de cartografia a qualsevol escala i de les xarxes locals al nou sistema de referència ETRS89, que es sotmetrà a l’aprovació de la Comissió Tècnica en Geoinformació i, finalment, de la C4 per a la seva oficialització; en aquest sentit, l’ICC és a prop de disposar de la versió β d’una transformació Helmert 2D (definida per 4 paràmetres) que lliurarà en breu als ajuntaments per a què aquests realitzin proves de transformació al sistema ETRS89 de la seva cartografia i compilin problemes, incidències, observacions,... que permetin refinar al màxim el mètode de transformació.