Sessió 24 del GT Especificacions (14.04.2021)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.

2. Presentació d’esborrany d’especificacions de Referencial Topogràfic Local: cas d’ús SIG

L’ICGC esmenta els aspectes més rellevants de les especificacions que es proposen:

 • El document defineix els requeriments del producte a obtenir sense fixar la metodologia ni el procés de producció, per fer-lo flexible i no veure’s limitat en possibles avenços tecnològics i metodològics. D’altra banda, se’n citen alguns com a referència. 
 • S’inclouen elements dels plecs actuals 1:500 i 1:1 000 / 1:2 000.
 • Es té en compte els requeriments presentats per l’AMB, la DIBA i l’Aj. de Barcelona 
 • Es té en compte la coherència amb el Referencial Topogràfic Territorial (RTT) i alguns requeriments de la Base Topogràfica Urbana (BTU), Base Topogràfica Armonitzada (BTA) i INSPIRE. 
 • No s’inclou informació d’altres bases. 
 • La geoinformació es planteja 2,5D i 3D. 
 • La geoinformació es planteja contínua. 
 • Les metadades es plantegen a nivell d’element, útil per actualitzacions puntuals. 
 • Els requeriments de qualitat s’adapten a les noves característiques. 
 • Capes independents: 
  • Línies i polígons complets per capes. 
  • Explicitació d’elements que siguin interpretables per ells mateixos, sense aplicar prioritats.
 • Els objectes superficials passen a recollir-se com a polígons. 
 • S’inclou el codi cadastral als polígons d’edificació. 
 • Es contemplen uns atributs genèrics (font de dades, resolució, visibilitat, vigència) i uns altres de classificació basats en dominis de valors fixats. 
 • Es contemplen els topònims com a atribut dels elements. 
 • No hi ha objectes complexos. 
 • No és compatible del tot amb les versions actuals.

Sobre la proposta que es presenta, l’ICGC indica que:

 • Contempla: 
  • Capes 
  • Llista i definició d’objectes 
  • Llista d’atributs i valors possibles
 • Queda pendent: 
  • Definició d’atributs i valors possibles 
  • Combinació autoritzada d’atributs 
  • Opcionalitat 
  • Recomanacions de representació

L’ICGC explica, punt per punt, el document d’especificacions. Alguns dels aspectes que es remarquen són:

 • S’utilitza la nova estructura simplificada de document d’especificacions. 
 • La descripció del conjunt de dades correspon a la inclosa en la revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya. 
 • No es diferencien corbes de nivell mestres atesa la diversitat d’escales que comprèn el plec i les diferents representacions possibles (en funció de l’escala i/o nivell de zoom). 
 • Es fusionen capes de l’antiga cartografia topogràfica 1:1 000 v2.2, com ara canal i sèquia. La possible diferenciació entre elles, en alguns casos, ara es fa mitjançant atributs. 
 • Alguns elements, com ara talús, són derivats del Referencial Topogràfic Territorial (RTT), per fer coherents ambdós conjunts de dades. 
 • Els noms de capes no existents a l’RTT es podrien modificar si calgués, ja que són específics d’aquest altre conjunt de dades. 
 • En relació amb els edificis, es podrien generar elements complexos a partir del codi cadastral o de parcel·la inclòs com a atribut en les diverses capes relacionades. 
 • Se citen possibles mètodes de captació/elaboració a afegir com a referències: mobile mapping, lidar, etc. L’apartat corresponent queda obert (com la resta del plec) a les aportacions del Grup de Treball. 
 • En relació amb els requisits de qualitat, la consistència lògica es pot considerar l’aspecte més important atès l’ús previst en SIG. 
 • Cal “nodificar” les línies (disposar de vèrtexs en els extrems) per evitar errors topològics que solen sorgir en funció del programari emprat.

L’ICGC explica, punt a punt, el catàleg d’elements i els seus atributs. Alguns dels comentaris que sorgeixen durant l’explicació són:

 • Els pous es tracten com a elements específics poligonals quan són construccions, i com a elements de tipus “registre” quan poden considerar-se puntuals pel seu abast (piezòmetres, etc.). 
 • En algun plec anterior, les palmeres es diferenciaven perquè, des d’un punt de vista exhaustiu, no són arbres. Hi hauria la possibilitat, però, d’integrar-ho igualment en la capa d’arbres i marcar-ho com a atribut... 
 • Als elements que estan sobre edificis se’ls hauria d’atribuir el valor “sobre construcció”, millor que “element elevat”. 
 • Pot ser interessant afegir un atribut a l’element panells solars per saber si estan sobre una construcció (edifici, etc.) o a terra (al camp, etc.). 
 • Les línies de façana es podrien eliminar de la llista d’elements, així com les mitgeres, a no ser que tinguin alguna utilitat. 
 • Els contenidors d’escombraries, com altres elements, es poden considerar poc estables (perquè es poden moure, etc.). D’altra banda, es considera positiu que el model de dades inclogui aquest element per a que pugui ser recollit de forma homogènia, i fer-lo opcional. 
 • El model de dades proposat contempla fins a LOD2 (compatible amb CityGML) i les teulades es plantegen planes i adjacents (i topològicament correctes), i inclinades si escau. 
 • Es contemplen elements lineals i poligonals superposats, si bé encara no s’han definit normes específiques. 
 • Els camps de conreu es proposen inicialment com a línies (com es recullen actualment) però es poden incloure com a polígons si cal.

El Grup de Treball es dona per assabentat.

3. Anàlisi i discussió de l’esborrany

 • Els documents presentats són una proposta inicial com a base de treball per tal que els membres del GT puguin fer les esmenes i comentaris que consideri oportuns. 
 • Els documents en qüestió es troben en l’espai col·laboratiu i, per reportar les esmenes i comentaris: 
 • En el fitxer Word d’especificacions, amb el control de canvis activat. 
 • En el fitxer d’Excel, afegint una columna d’observacions. 
 • Un cop revisats, els membres del GT han d’afegir els fitxers en qüestió a l’espai col·laboratiu indicant l’entitat a què pertanyen (en el nom del fitxer). 
 • El termini per presentar les esmenes i comentaris, tant del plec d’especificacions com de la llista d’elements, és de 20 dies. Després, en funció dels aspectes reportats, es determinaran els següents terminis.

El Grup de Treball es dona per assabentat.

4. Planificació de treballs

Si bé la planificació de treballs dependrà de les consideracions que es facin a partir de la proposta presentada, inicialment es treballa amb el següent calendari:

 • 2n trimestre 2021: revisions 
 • Juny 2021: final

El Grup de Treball es dona per assabentat.