Sessió 2 del GT Especificacions (08.10.2008)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. Deixar per a més endavant les especificacions tècniques de la cartografia 1:500 i centrar els esforços en l’elaboració de les especificacions tècniques de la cartografia 1:1000 3D.
  2. L’ICC redactarà un document amb l’objectiu d’aclarir els dubtes introduïts pel Decret d’aprovació del canvi del sistema de referència a ETRS89 i de definir rigorosament el nou tall oficial.
  3. El plec d’especificacions de les xarxes topogràfiques municipals anirà separat del plec d’especificacions principal de la cartografia.
  4. El fet de què, actualment, les focals de les càmeres digitals tenen una gran varietat de distàncies fa que les precisions no puguin expressar-se en termes relatius a l’alçada de vol, sinó que s’hagin d’expressar en termes absoluts per a cada escala. L’ICC calcularà aquestes precisions per a les escales 1:500 i 1:1.000.
  5. Atès que l'angle solar mínim de 40º per a la captura de fotografies ha quedat completament obsolet amb l’adveniment de les càmeres digitals, es decideix eliminar l’angle solar mínim dels plecs d’especificacions i introduir un comentari en el sentit de què les imatges tindran la qualitat necessària per a identificar tots els objectes propis de l’escala amb la precisió pròpia de l’escala.
  6. L’ICC reflexionarà sobre la possibilitat de prescindir de la calibració de les càmeres digitals.
  7. Es decideix no establir la grandària de píxel de les imatges en els plecs d’especificacions i introduir un comentari en el sentit de què “no serà més gran que X cm” (valor a determinar per a les escales 1:500 i 1.1:000), però sempre tenint en compte la relació base/alçada.
  8. Deixar en 500 km la distància màxima a l’estació de referència, però sempre que s’utilitzin els paràmetres de deriva en el càlcul de l’aerotriangulació.
  9. Desenvolupar a fons el tema de les metadades, sota l’estàndard IDEC, generades en fase de generació de les dades, com una dada més, que és exactament el que són.
  10. Es permetrà la captura de les alineacions de façana mitjançant fotogrametria i taquimetria.