Sessió 19 del GT Especificacions (31.05.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 18)

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior (#18).

2. Plec d’especificacions de Xarxes Locals

S’acorda que l’ICGC introduirà en el document totes les esmenes consensuades i enviarà una nova versió, que es demana sigui esmenada o validada pels membres del grup de treball durant el mes de juny, amb l’objectiu de sotmetre-la a l’aprovació de la CT2 i la C4 en les sessions programades per al mes de juliol.

3. Cartografia 1:500

L’ICGC afegirà una cinquena columna a la taula en la que reflectirà els acords assolits durant la reunió i l’ALC incorporarà tots els acords i generarà la versió definitiva del document.

L’ALC enviarà de nou totes les taules amb una columna afegida en la que s’inclourà el nom del concepte que apareix en les fitxes.

Tant el plec d’especificacions com les noves taules estaran disponibles al mes de setembre, amb l’objectiu de sotmetre-les a l’aprovació de la CT2 i la C4 en les sessions programades per al mes de novembre.

4. Cartografia 1:1.000 v3

S’acorda que, per a la propera sessió, l’ALC haurà treballat en la identificació dels àmbits del BIM en què es requereix cartografia 1:1.000 i presentarà casos d’ús.

5. Planificació dels treballs del GT

S’adjunta a aquesta acta la planificació dels treballs amb els canvis acordats a la reunió i una proposta de data.