Sessió 17 del GT Especificacions (24.03.2015)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (núm. 16)

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió núm. 16.

2. Plec cartografia 1:500: Especificacions de format

S’acorda que s’emprarà cell o shared cell (només una a nivell de conjunt de dades) com a forma de representació geomètrica del tipus punt.

S’acorda introduir aquest canvi: “La cell pot tenir gir en el pla XY”.

S’acorda introduir aquest canvi: “Així mateix, la cell pot tenir factors d’escala variables entre diferents instàncies d’un mateix concepte”.

S’acorda introduir aquest canvi: “L’ordre d’emmagatzematge de les coordenades determina l’orientació de la línia en aquells conceptes que en tinguin”.

S’acorda confirmar si grouped hole és 2 en l’entorn MS.

S’acorda que des dels ajuntaments es presentarà proposta de representació recomanada a l’apartat 4, que ha d’incloure:

  • Descripció dels tipus d’emplenaments (‘fill’) dels polígons previstos a la taula de simbologia (s’estudiarà la inclusió de tramats d’àrea o paterns lògics, nova eina d’MSv8).
  • Descripció de l’ordre de representació dels elements, és a dir prioritats.

S’acorda recuperar el text del plec 1:1.000 pel que fa a la possibilitat de lligar diversos elements text mitjançant graphic group.

S’acorda eliminar l’epígraf 2.2 Informació complementària associada, encabir el capítol Etiqueta en l’epígraf 2.1.2, amb la qual cosa l’epígraf 2.3 Classificació de la informació passa a ser 2.2.

S’acorda lligar el plec i la taula establint les equivalències següents:

  • ‘Nivell de Microstation anomenat igual que el codi de la fitxa’ equival a la columna ‘Level Name’ de la taula.
  • El camp ‘descripció’ equival a la columna ‘Concepte’ de la taula
  • ‘El número identificador de cada nivell’ equival a la columna ‘Level Number’ de la taula.

S’acorda eliminar “Cota 0” del concepte Altitud i substituir “Ocult: elements que es troben sota de ponts o dins d’un túnel” per “Ocult: elements ocults per altres elements”, així com afegir el valor ‘Camp’ a l’etiqueta MetodeObtencio.

S’acorda substituir “CT5CV20” per “CT5C” com a denominació del grup d’etiquetes.

S’acorda decidir fins a quin punt normalitzar els noms dels fitxers.

S’acorda eliminar les referències a la nomenclatura dels fitxers d’estils de línia, estils de texts i taula de colors del capítol 4.

3. Xarxes Locals: inici dels treballs

S’acorda que l’ICGC redactarà una nova versió del document en la que intentarà incorporar els desitjos de les parts i arribar a un nivell de consens el més alt possible.