Sessió 10 del GT Especificacions (01.03.2012)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords respecte al plec 1:500 v2.0:

a. L’únic editor dels documents serà l’ICC, qui afegirà en els documents (tant word com PDF) una marca d’aigua que indiqui que es tracta d’un esborrany; la darrera versió d’aquest document, en format PDF, estarà penjada a la bústia FTP del Grup de Treball;

b. En el fitxer excel de comentaris, que treballen conjuntament els ajuntaments i l’ICC, els comentaris s’entraran afegint-hi files al full, i no columnes, afegint-hi també una columna que indiqui qui ha aportat el comentari. Els punts en què ambdues parts estiguin d’acord es donen per aprovats i ja es poden introduir en la proposta de plec;

c. Només hi haurà un plec 1:500, que podrà ser utilitzat per a la gestió municipal i la gestió de l’administració de la Generalitat;

d. El títol del document serà Plec d’Especificacions Tècniques per a l’elaboració de cartografia topogràfica 2D/3D a escala 1:500 (CT-5C);

e. Els ajuntaments redactaran una nova introducció del plec que inclourà l’ús per a la gestió municipal i els altres usos possibles que pot tenir aquesta cartografia 1:500;

f. S’elimina l’expressió “en cas de subcontractació” de l’apartat “Documentació” i s’eliminen de la llista de documentació els visats dels treballs, el comentari que els arxius gràfics han de ser separats segons el mètode de captura i els fulls dibuixats en paper;

g. De manera general en el text s’explicitarà que no és obligatori l’ús de la taquimetria quan la cartografia no sigui per a la gestió municipal;

h. S’utilitzarà el terme “captura” i no el de “recollir” o “representar”;

i. En l’apartat 7.3.2., on diu “Tenint en compte que l'ús o finalitat del conjunt de dades no ha de ser necessàriament la gestió municipal, ampliar la llista amb un nou punt en què es contempli aquesta opció.”, es mantindrà el sentit del redactat de la proposta però puntualitzant que els casos en què no s'usa la taquimetria es perquè la cartografia no és per a ús de gestió municipal; l'ICC proposarà un nou redactat per als dos apartats d) i e);

j. En el segon paràgraf de l’apartat 7.1 constarà que les construccions fetes o enderrocades amb posterioritat a la data de vol no s’inclouran en la cartografia en aquesta fase;

k. En l’annex 2 s’afegirà la nota: “en cadascuna de les fitxes del diccionari es descriu de forma explícita en quin cas l’element s’ha de recollir necessàriament i el mètode de captura” i el text “Opcional” es mantindrà al costat de cada element opcional en tots els casos;