Sessió 8 del GT Base de Carrers (25.10.2011)

Resum de l'estat dels treballs i principals acords:

  1. El codi INE quedarà en una taula fora de les taules “Via” i “AdrecaEdif”, tal i com ja estava; aquest codi s'haurà d'omplir sempre, tot i que pot haver-hi registres amb valor nul (cas de vies urbanitzades però encara sense domicilis).
  2. Pel que fa a la relació que s’ha d’establir entre entitats:a. Cal la relació N-M entre les entitats “Via” i “UnitatPoblació”b. Cal la relació entre “AdrecaVia” i “UnitatPoblació”c. No cal la relació entre les entitats “Via” i “Municipi”, ni la relació entre “AdrecaEdif” i “Municipi”
  3. Adoptar finalment el model d’adreces 3, afegint-hi la relació entre la taula “UnitatPoblacio” i “AdrecaVia” i les taules (opcionals) de codis externs “Rel_Via_CodiEx”, “Rel_AdrecaEdif_CodiEx” iRel_AdrecaVia_CodiEX”, i la taula “tipusCE” amb els tipus de codis externs.
  4. Treure els camps “ClasseVia” i “ClasseEdif” d'”AdrecaEdif” i “AdrecaVia”.
  5. Anomenar el “portaler vertical” com a “Subadreca” i diferenciar entre “SubadrecaVia” i “SubadrecaEdif” en taules separades. Pel que fa als atributs seran:a. “Escala", “planta", “porta"b. “Data Alta", “Data Modif", “ValidDE" i “ValidA"c. “IdAdrecaVia" i “IdAdrecaEdif" amb els que pertoqui.
  6. Afegir una taula (opcional) de codis externs que es relacioni N-M amb cadascuna de les taules de “sub-adreça” per a guardar-hi el codi cadastral o altres codis corresponents a altres bases de dades del Pla Cartogràfic.
  7. Sol·licitar formalment a la Comissió de Toponímia que identifiqui quins són els tipus de via possibles.