Sessió 29 del GT Base de Carrers (05.03.2019)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#28)

El GT aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior.

2. Publicació de la BDMAC

  • S'informa al GT que s'ha elaborat la relació de quina és la font d'informació de les dades actuals de la seva Base de Carrers per a cada municipi. L'objectiu és conèixer quin serà l'organisme que aportarà la informació per a cada un d'ells i quin és el termini d'actualització al qual es compromet.
  • S'acorda que cal establir el protocol de rebuda de la informació i de difusió de la BDMAC cap els sistemes d'emergències (Mossos, SEM, 112, bombers,…) El protocol ha de preveure la possibilitat de canvis immediats (de manera manual) quan hi ha aprovació de canvis de noms de carrer.

3. Actualització del plec d'especificacions tècniques de la BDMAC

  • S'acorda que l'intercanvi d'informació BDMAC ha de contenir, com a mínim: Via (nom Via INE i variants), Adreca (unitat de població,…), Unitat de Població (Codi Nom) i AdrecaEdi.
  • S'acorda que, com a protocol, s'ha de passar el vigent; més endavant ja considerarem els històrics.
  • S'acorda que el codi de via INE s'ha d'incloure a la taula RelViaCodEx, així com altres tipus de codi, com ara el codi de via de Cadastre. El codi cadastral anirà a la taula RelAdrecaViaCodeX.
  • S'acorda que només es passaran adreces de carrers físicament existents.
  • Pel que fa a la Taula de Tipus de Via, es recorda que la Diputació de Girona va fer una revisió amb la proposta consensuada amb el Consorci de Normalització Lingüística. Aquesta es passarà a l'IDESCAT per tal que sigui completada. Cal revisar el tipus de geometria i si les abreviatures comencen per minúscula o majúscula.