Sessió 27 del GT Base de Carrers (25.05.2017)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#26)

S’aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.  

2. Sistema Viari Integrat: model de dades i catàleg d'objectes geogràfics

S'aproven un seguit d'esmenes pel que fa al model de dades.

L'ICGC presenta les esmenes introduïdes en el catàleg d'objectes des de la darrera sessió. Es dóna un termini de dues setmanes per a fer arribar comentaris.

3. BDMAC: Anàlisi de les mancances detectades en l'ús de les especificacions

Es prenen un seguit d'acords arrel de l'anàlisi de les mancances detectades en l'ús de les especificacions de la BDMAC.

4. Planificació dels treballs del GT

Es planifiquen les properes tasques a desenvolupar pel que fa al Sistema Viari Integrat, la Xarxa de Carrers i la BDMAC.