Sessió 26 del GT Base de Carrers (14.10.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#25)

S’aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior (#25).  

2. Sistema Viari Integrat: model de dades i catàleg d'objectes geogràfics

S’acorda que l'ICGC introduirà en el model de dades les esmenes consensuades en la sessió d'avui i el trametrà per al seu vist-i-plau.

S’acorda que els membres del GT revisaran els dos catàlegs tramesos i faran els comentaris pertinents sobre la definició dels objectes i, en particular, sobre els arcs segregats.

L'objectiu és portar aquestes especificacions a la propera C4, prevista per al desembre.

3. Planificació dels treballs del GT

Si es poden acomplir els terminis previstos la propera reunió se celebrarà el 17 de novembre.