Sessió 20 del GT Base de Carrers (16.12.2014)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

1.    Casos d’ús: s’ha de poder mesurar la longitud total en els casos d’eixos desdoblats.

2.    Proposta del model comú de xarxa:

    a.    Estructura:

        •    L’estructura bàsica es composa d’Arcs i Nodes, aquest darrer entitat derivada, pel que els seus atributs no es mantindran i s’hauran de calcular cada vegada que es generi una nova versió del CIG; a aquesta estructura s’hi afegeixen el Gir, l’Eix i l’Itinerari;

        •    S’acorda mantenir l’Arc com a base geomètrica de l’SVI, afegir a l’Arc un atribut per a informar del proveïdor i afegir l’atribut Angle a l’entitat Gir;

    b.    Catàleg. Descriptives físiques:

        •    Atributs de classificació tècnica i funcional: s’acorda definir una única classificació, conjunta per a l’SVI, basada en la importància i la mobilitat, unió dels valors definits per a cadascuna de les subxarxes; s’elimina l’estat de construcció, atès que no es disposa d’aquesta informació;

        •    L’atribut nombre de carrils serà opcional (tant a Carrers com a l’SVI);

        •    L’atribut longitud es pot deduir de la geometria; queda a la xarxa de Carrers;

        •    S’elimina amplada;

        •    Per al tipus de capa de rodolament es considera suficient incloure els valors pavimentat i no pavimentat;

        •    S’elimina estat del ferm;

        •    Es generalitza el concepte de carril bici i passa a denominar-se carrils addicionals;

        •    El rang de pendents serà opcional;

        •    L’atribut peatge es redenomina com a tram de pagament;

    c.    Catàleg. Limitacions, restriccions:

        •    S’eliminen la velocitat màxima i la IMD;

    d.    Catàleg. Restriccions puntuals:

        •    S’eliminen tot el que siguin restriccions puntuals (semàfor, peatge, pas blocat,...) i es traspassen als Arcs;