Sessió 19 del GT Base de Carrers (22.10.2014)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

1.    S’aprova l’acta prèvia introducció d’una esmena de la representant de la Diputació de Barcelona.

2.    Casos d’ús del Sistema Viari Integrat (SVI):

a.    Planificació, gestió i actuació sobre el territori en relació a la mobilitat, per part de l’administració pública:

 • Implica que la xarxa sigui navegable;
 • Implica càlcul de recorreguts segons medi de transport; càlcul d’àrees de serveis – àrees properes a un punt (en distància i/o temps); cercar el servei més proper a un punt (en distància i/o temps); càlcul de matrius de cost Origen – Destinació; aranya de trànsit (intensitat, velocitat);
 • Caldrà refinar el cas d'ús abans de la implementació per a decidir quins tipus de circulació permesa al tram (cotxe, bus, bici, vianant,només veïns, cotxes oficials) es defineixen; també caldrà decidir si es tenen en compte les afectacions temporals i quines;
 • El càlcul en base a la distància es deriva directament de la xarxa; el càlcul en base al temps implica disposar d'alguna mesura de velocitat, d'intensitat o de temps per a recórrer els trams (podria ser opcional);
 • Caldrà definir, en el moment de la implementació, quin nivell de "detall" cal que es reculli en els eixos de la xarxa (calçades separades, places i rotondes, etc.);
 • Cal categoritzar de manera obligatòria tots els trams segons mobilitat;

b.    Gestió, planificació d’itineraris: Implica mantenir la identificació dels elements de l’SVI i les regles de gestió;

c.    Infraestructura de referència per a dades externes relacionades amb la xarxa viària:

 • Implica mantenir la identificació dels elements de l’SVI i definir un SRL;
 • Informar de modificacions per a facilitar el manteniment de dades externes associades;

d.    Compatibilitat amb INSPIRE: es decideix afegir el model AGE, si està disponible;

e.    Cerca de vies per nom i cruïlla:

 • Les vies han de portar el nom;
 • Varianter (als conjunts de dades de cada xarxa);
 • Han d’existir les cruïlles (nodes);

3.    Proposta del model comú de xarxa: Es presenta una proposta, tenint en compte els casos d’ús, la viabilitat pràctica i els estàndards existents (INSPIRE,...) i es debaten els següents aspectes concrets:

a.    Navegació;

b.    Arc;

c.    Gir;

d.    Node;

e.    Impedàncies i restriccions;

f.    Altra informació de suport a la navegació;

g.    Itineraris i referenciació de dades externes;

Es decideix continuar elaborant la proposta per a acabar de discutir-la en la propera reunió.