Sessió 18 del GT Base de Carrers (30.09.2014)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

1.    S’exposa al GT la situació del Sistema Viari Integrat (SVI): les especificacions de la xarxa de carreteres han estat definides pel DTES; pel que fa a la xarxa de camins s’han seleccionat els casos d’ús i es treballa en el catàleg d’objectes i pel que respecte a la de carrers es treballa en la identificació dels casos d’ús. Es treballa també en el model comú de dades per a les 3 xarxes.

2.    En relació als casos d’ús de la Base de Carrers i del SVI es prenen els següents acords:

  • El cas Geocodificació directa de cruïlles i dades associades a cruïlles serà considerat opcional;
  • El cas Associació de dades sobre tram del carrer a partir d’adreça serà considerat opcional;
  • Els càlculs de rutes i camins mínims i funcions d’anàlisi de xarxa basats en camins mínims seran considerats un mateix cas d’ús;
  • Al cas de representació de noms de carrer s’hi afegirà un atribut de jerarquia, que serà opcional; s’afegirà una categorització de tots els trams segons mobilitat, s’inclourà com a nota a la part de navegació i serà obligatori;
  • Els casos obtenció de polígons vials i obtenció de codis d’àrees administratives als que pertany cada tram de la xarxa no s’inclouran en aquesta versió de les especificacions;

3.    S’introdueixen les possibles característiques comunes del model de xarxa en les que s’han de basar els models de dades de les 3 subxarxes:

  • La xarxa ha de tenir una representació espacial que, com a mínim, ha d’estar formada per arcs o trams 2D connectats (geomètrica o lògicament); es poden definir opcionalment els nodes o punts de connexió entre trams; s’han de poder definir connexions entre elements de xarxes diferents; la xarxa ha de modelitzar l’existència de trams coincidents a diferents subxarxes. Opcionalment la xarxa podria ser 3D. També opcionalment es podrien incloure les àrees o extensions topogràfiques dels elements de la xarxa i no només els eixos i/o els nodes.
  • Es plantegen possibles necessitats que es poden pretendre satisfer i que han de derivar dels casos d’ús que finalment siguin acordats; per a cadascuna d’elles es presenten els requisits mínims per a satisfer-la i les possibilitats opcionals o addicionals. Aquestes necessitats són: navegació, definició de rutes o itineraris i sistema de referència lineal (ja sigui basat en la localització per ID + Distància o per Codi + Punt quilomètric).

4.    S’acorda fer itinerants les reunions del GT de manera alterna, és a dir, una sí i una no. La propera reunió se celebrarà a Lleida, hostatjada per la Diputació, el 22 d’octubre a les 10:45 h.

5.    S’acorda fer les reunions del GT de manera conjunta amb el GT de la xarxa de camins, també de manera alterna, de forma que les reunions conjuntes se celebrin a la seu de l’ICGC.