Sessió 17 del GT Base de Carrers (15.05.2014, sessió conjunta amb el GT Xarxa de Camins)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords adoptats:

1.    Es presenta al GT, per part de la Dir. Gral. d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, el model de dades del Graf de Carreteres.

2.    Es presenta al GT, per part de l’ICGC, el model de dades de Xarxes de Transport d’INSPIRE v3.2.

3.    S’acorda que per a la redacció de les especificacions tècniques del Sistema Viari Integrat (SVI) caldrà definir les característiques comunes del model de xarxa en les que s’han de basar els models de dades de les 3 subxarxes que integren l’SVI (xarxa de carreteres, xarxa de carrers i xarxa de camins). L’elaboració de les especificacions de l’SVI la durà a terme aquest GT.