Sessió 16 del GT Base de Carrers (01.04.2014)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords relatius al document de treball per a les especificacions tècniques del Model de Dades d’Adreces:

1.    S’aproven les propostes de modificacions presentades sobre les esmenes a introduir en el text de les especificacions, quedant per a la propera reunió resoldre com s’inclouen les adreces sense número.

2.    Es trametran les possibles noves aportacions de casos d’ús i model de dades de xarxa de carrers abans de finals de maig i el model de partida serà el del Graf de Carreteres del DTES.

3.    Es conclou que, per tal de facilitar la integrabilitat dels models de dades de les 3 xarxes, és d’interès que durant el procés d’elaboració de les especificacions es faci alguna reunió conjunta amb el Grup de Treball de la xarxa de camins.

Es proposa que la propera sessió sigui una sessió conjunta amb el Grup de Treball de la xarxa de camins, que podria fer-se coincidir amb la reunió que té prevista aquest grup per al 6 de maig.

4.    S’acorda demanar a la Dir. Gral. d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre del DTES que, en la propera sessió, faci una presentació del contingut i les característiques del model de dades del seu graf i al Sr. Escriu de l’ICGC, coeditor de les especificacions INSPIRE corresponents a Xarxes de Transport, que faci el mateix en relació al model de dades de Xarxes de Transport d’INSPIRE.

5.    S’accepta la planificació proposada, amb el benentès que s’anirà revisant a cada sessió per tal d’adequar els terminis al ritme d’avenç dels treballs.