Sessió 14 del GT Base de Carrers (12.03.2013)

En relació al document de treball per a les especificacions tècniques del Model de Dades d’Adreces s’acorda el següent:

1.    Acceptar les esmenes introduïdes en la reunió anterior.

2.    No acceptar adreces sense número.

3.    Explicar millor la diferència entre atribut opcional (“voidable”) i atribut que pot contenir el valor nul.

4.    Modificar la descripció dels tipus d’àmbit. D’”urbà, que correspon a zones de trama urbana consolidada, i periurbà, a zones de trama urbana no consolidada” a “zona urbana i zona no urbana”.

5.    Donar per tancat el catàleg de fenòmens.

6.    Quan es diu “...cartografia topogràfica oficial en què es recolza...”, es refereix a la cartografia que s’utilitza per a referir la posició de les adreces.

7.    Les llistes de codis (“VTipusVia”, “VTipusPlanta”i “VTipusCodEx” no s’inclouran com a annex en el document d’especificacions.

8.    Es consensuen els valors de la llista de tipus de planta i els de la de codis externs.

9.    Preparar el llistat definitiu de tipus de via.

10.    En el document d’especificacions de la transformació caldrà donar directrius i recomanacions sobre les dades origen per a garantir que s’acompleixen tots els requeriments del model AGE.

11.    S’analitzarà com es tracten a INSPIRE els tipus de fenòmens que precedeixen d’altres models de dades i es farà una nova proposta més clarificadora i entenedora.

12.    Afegir un paràgraf remarcant que les classes importades o derivades no formen part de les dades oficials, però que en determinats casos pot ser recomanable lliurar-les per a facilitar l’ús de les dades.

13.    Per a assolir la compatibilitat amb INSPIRE la metadada ha d’estar també en castellà. Mantenir que la codificació és la que s’estableix en el perfil IDEC.

14.    Afegir l’idioma al nom dels fitxers de metadades.

15.    Corregir el rol del contacte de les metadades de creador a punt de contacte, per compatibilitat amb INSPIRE.

16.    Canviar el significat de la data de referència que s’utilitza a les metadades per a formar el nom del conjunt de dades que es distribueix, de “data d’extracció de les dades” a “data de la darrera modificació de les dades”.

17.    A les metadades no s’ha de posar el grau de conformitat amb INSPIRE ja que el conjunt de dades s’ha generat d’acord amb les especificacions aprovades per la C4. Quan les dades es transformin al model de dades INSPIRE només caldrà afegir a les metadades la conformitat de les dades amb INSPIRE, mantenint intacte tota la resta.

18.    Se seleccionaran uns quants exemples d’adreces que il·lustrin les situacions més freqüents i s’inclouran al document d’especificacions tècniques.

19.    S’acorda el contingut de la documentació de les especificacions per al format “shape”.

20.    S’acorda el document de resultats de la transformació a “shape”.

21.    En referència al format GML, s’acorda que s’afegirà a les especificacions en format “shape”, i com a alternativa es podran generar dades en format GML segons l’esquema físic definit per al format “shape”.

L’objectiu és validar el document i donar-lo per tancat durant el mes d’abril d’enguany i poder aprovar-lo en la propera reunió d’aquest grup de treball.