Sessió 13 del GT Base de Carrers (29.01.2013)

Resum de l’estat dels treballs i principals acords relatius al document de treball per a les especificacions tècniques del Model de Dades d’Adreces:

1.    S’inclourà en el document un paràgraf que descrigui com s’han definit les diferents nomenclatures (classes, atributs,...), cosa que s’ha fet seguint les recomanacions ISO;

2.    Per a diferenciar els atributs que siguin opcionals es definirà un estereotip específic (serà el voidable d’INSPIRE i ISO).

3.    En l’apartat 2.1 “Àmbit de la qualitat” es diferenciaran 2 subàmbits, necessaris per a especificar les mesures de qualitat en el cas en què la comparació es fa respecte al que és oficial; es distingirà entre zona amb trama urbana consolidada i no consolidada (periurbana);

4.    En l’apartat 6.1.1 “Completesa per omissió” es farà constar que la mesura de qualitat ha de reflectir la comparació de les dades respecte a allò que seria oficial, diferenciant els dos subàmbits esmentats; no s’inclou cap tipus de nivell de conformitat;

5.    En l’apartat 6.1.2 “Completesa per comissió” s’ha de garantir que no hi hagi adreces duplicades amb un nivell de conformitat del 100%; s’elimina la mesura sobre elements fora de l’especificació;

6.    En l’apartat 6.2.3 “Consistència de format” s’accepta que hi hagi nivell de conformitat;

7.    En l’apartat 6.2.4 “Consistència topològica” es treu la restricció de la no existència d’adreces coincidents (en alguns casos això es pot donar, com en els xamfrans, on hi pot haver 2 adreces per una mateixa coordenada); pel que fa a les adreces dins d’un terme municipal, es mesura si/no i no cal nivell de conformitat;

8.    En l’apartat 6.4 “Exactitud temàtica” es treuen les mesures sobre la correcció d’escriptura de literals amb significat i sobre noms oficials;

9.    En l’apartat 7 “Distribució”:

  • Pel que fa a la nomenclatura dels fitxers es treu l’acrònim de l’organisme/productor pel que fa al lliurament i s’estableix que les dades sempre es distribueixen per municipis; per tant, es fixa l’extensió descrivint l’àmbit amb el codi de municipi (6 caràcters);
  • La nomenclatura del fitxer, tant en GML com en SHP, contindrà el nom complet i serà la següent: ACRÒNIM BASE + VERSIÓ + FORMAT + CODI MUNICIPAL + MARC REFERENCIA + DATA (ex. bdmacv10gm01_080155_20130129); en el cas del format SHP s’afegirà al final dels fitxers el nom de cada entitat (a tal efecte l’ICC farà una proposta dels acrònims per a cada una d’elles);

10.    En l’apartat 7.1 “GML” s’explicitarà que aquest format no és obligatori, al menys de moment, atès que encara no està massa estès;

11.    En l’apartat 8 “Metadades” s’establirà la seva obligatorietat en català, donat que per INSPIRE només són obligatòries en algun idioma oficial de la CEE;

12.    Es redactarà una nova proposta de document sobre els tipus de via en la que s’eliminaran els repetits i tot el que siguin edificis, i s’imposarà que les abreviacions han de començar sempre per majúscula; com a criteri general i pel que fa als disseminats, partides, etc., en cas que tinguin numeració aquesta es tractarà com adreça de via i en el cas que no en tinguin es tractaran com a adreça d’edifici;