Sessió 6 de la CT3 (10.07.2014)

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#5)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Activitats de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió sobre la documentació que ha estat dipositada a l’àrea privada que té habilitada a la web de la C4:

 • Nou esborrany del programa de treball 2014-1015 d’Horizon 2000, que encara no és oficial: Copernicus apareix en el Programa Espai (crides Observació de la Terra);
 • Sentinel 1: visió radar per a Copernicus: Informació de les característiques del satèl·lit; ja comença a haver-hi imatges disponibles;
 • Informació del simposi Copernicus: sentinels serving society and the environment, al qual va assistir l’ICGC;

Es visiona un vídeo de la ESA que explica les bondats del Sentinel 1 (safety and security) i dels Sentinels 2 i 3 (temes mediambientals). Com a resum cal destacar la importància de l’accés obert a les dades i la continuïtat prevista en la captura de la informació. Pel que fa al Sentinel 1 caldrà analitzar com està l’accessibilitat a les dades i com podem obtenir-les.

Del simposi Copernicus, esmentat anteriorment, les principals conclusions van ser:

 • S’han d’adaptar les tecnologies i els serveis a les necessitats de l’usuari final;
 • L’Europa de les Regions hi va ser força present a través d’una ponència dedicada al projecte Nereus, que busca regions on aplicar les tecnologies i les dades de l’ESA;
 • Es considera que el volum de negoci que es pot generar és mot alt (estimació d’un valor afegit del 0,2% del PIB a tot Europa fins al 2030). No se sap com es repartirà aquest potencial benefici, però sembla que el lobby alemany guanya pes tant en la part tecnològica com en la comercial;

El representant de la DG de Recerca, del Departament d’Economia i Coneixement, informa a la Comissió que aquesta DG ha constituït i lidera el programa RIS3CAT, que és una estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya i té com a objectiu principal l’accés als fons FEDER. Aquest programa es presentarà en detall a la Comissió en la propera sessió de treball.

S’informa a la Comissió que s’ha creat una incubadora de la ESA a Castelldefels, la qual cosa és un bon exemple de què es poden endegar des d’aquí accions d’activitat econòmica en el segment espai.

Pel que fa a les Regions s’informa a la Comissió que s’ha creat l’European Innovation Partnerships (EIPs), plataforma entre tots els actors implicats, a manera de cluster. Hi ha un EIPs per a cada tema: aigua, energia,... En particular, s’ha creat una EIPs per a l’espai, dins de Nereus (entitat que agrupa les regions europees amb activitat espai i les seves aplicacions i utilitats), que dóna informació a cada una de les altres EIPs; des d’aquesta Comissió s’està intentant obtenir més informació i estudiar com participar-hi. El proper mes d’octubre Nereus organitza Nereus4regions; s’està en contacte i ens han convidat a fer una presentació.

S’informa a la Comissió que recentment s’ha constituït i s’ha celebrat la primera reunió del Grup de Treball (GT) COPCAT (Copernicus Catalunya), i es presenta a la Comissió la planificació dels treballs prevista per aquest GT.

3.    Activitats relacionades amb COPERNICUS per part de membres de la Comissió

La representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) presenta a la Comissió la utilització d’imatges satèl·lit per part d’aquest departament. Concretament els projectes desenvolupats són els següents:

 • Delimitació anual dels incendis forestals: projecte iniciat l’any 94; es realitza conjuntament amb l’ICGC a partir d’imatges Landsat.
 • Estat de la vegetació forestal: treballs realitzats amb imatges NOAA; a partir de l’any vinent s’utilitzarà Modis.
 • Seguiment de les inundacions dels arrossars per teledetecció: a partir d’imatges SPOT es detecten els recintes inundats en el moment de la data de la imatge.
 • Control terreny, a partir d’imatges que subministra el FEGA.
 • Càlcul del factor sòl: conèixer on hi ha pastures i si la seva cobertura és total o també hi ha sòl nu; el porta a terme el FEGA.
 • Cerca d’hàbitats idonis: utilització d’imatges Modis per a la cerca de zones d’innivació.

Pel que fa als usos potencials, es preveuen els següents:

 • Estudi d’usos del sòl;
 • Diferenciació de pastures;
 • Cultius abandonats;
 • Arrencada de la vinya;
 • Diferenciació secà/regadiu;
 • Elements estructurals: marges, illes d’arbres en conreus,...;
 • Efectes de les gelades en determinats conreus o àrees;
 • Efectes de les pedregades;
 • Terrenys amb sobrefertilització (àrees nitrogenades);
 • Cartografia de determinada vegetació;
 • Detecció de les franges de protecció d’urbanitzacions;
 • Seguiment de plagues forestals;
 • Seguiment de la regeneració de zones cremades;

4.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió sobre el calendari i contingut de les dues sessions de treball programades per a 2014, previstes per als mesos de setembre i desembre. La propera serà monogràfica i es presentarà el programa RIS3CAT i en la segona, dins l’apartat “Activitats relacionades amb COPERNICUS per part de membres de la Comissió”, es convida a l’AMB, recentment incorporada a la Comissió, a fer una presentació.