Sessió 5 de la CT3 (12.12.2013)

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#4)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Activitats de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió que, superada la fase de coneixement del programa europeu, s’inicia una etapa més enfocada a la participació activa en propostes i projectes. Europa no tindrà un espai propi de finançament per a Copernicus, sinó que aquest s’integrarà dins el programa marc R+D+i europeu Horizon 2020, que és el programa més gran sobre recerca i innovació que la Unió Europea ha engegat mai, amb un finançament disponible de gairebé 80 bilions d’euros al llarg de 7 anys (2014-2020), a més de la inversió privada que, òbviament, atraurà.

S’informa a la Comissió que s’han analitzat les crides llançades per Horizon 2020 i s’identifiquen potencials sinèrgies i escenaris d’oportunitat en els següents camps: clima, espai, energia, alimentació i ciència i societat. Cal començar a treballar d’immediat en l’elaboració de propostes guanyadores i això passa per realitzar, necessàriament, algunes accions:

•    Fer partnerships públic/privats europeus, molt particularment amb la petita i mitjana empresa;

•    Fer un intens networking a Europa amb organismes com el CDTI, SOST (Spanish Office for Science and Technology, delegació del CDTI a Brussel·les), NEREUS (Network of European Regions Using Space Technologies), DORIS,...;

•    Dimensionar correctament la capacitat d’autofinançament de cadascun dels organismes que voldrien participar;

S’informa a la Comissió que s’ha rebut una proposta del SOST per a participar en un dels tallers que organitzen cada cert temps a Brussel·les; són tallers de 2-3 dies de duració en els que fan pedagogia sobre com preparar propostes guanyadores i, sobre tot, ajuden a fer networking. La Comissió acorda organitzar, amb el suport del CDTI, una visita a Brussel·les per a principis de 2014.

La Comissió acorda crear un nou grup de treball, adscrit a la mateixa, que treballarà en la línia d’elaborar propostes a presentar en les crides COPERNICUS/HORIZON 2020.

3.    Activitats relacionades amb COPERNICUS per part de membres de la Comissió Tècnica

L’IGC presenta a la Comissió el document “Oportunitats de l’IGC en el desplegament del programa Copernicus”.

El programa Copernicus consta de 3 tipus de components:

•    In situ components;

•    Space components;

•    Services components: serveis d’informació (bàsics i derivats);

i l’IGC disposa de diferents infraestructures que clarament s’inscriuen entre els primers:

•    Xarxa sísmica de Catalunya, que consta de 18 sismòmetres i 19 acceleròmetres;

•    Xarxa de sondes de temperatura i humitat del sòl, que consta de 6 sondes en la xarxa nacional i 9 en una xarxa local que s’està desplegant a la zona de Tremp;

•    Xarxa d’auscultació del terreny, que consta de GPS i anivellació d’alta precisió, extensòmetres, inclinòmetres, piezòmetres i fissurímetres;

•    Xarxa nivometeorològica compartida;

L’IGC no disposa de components de la segona tipologia, però sí de serveis d’informació bàsics, dins les següents categories:

•    Preoperacional Land Monitoring Service;

•    Preoperacional Marine Monitoring Service;

•    Preoperacional Atmosphere Monitoring Service;

•    Preoperacional Emergency Management Monitoring Service;

•    Preoperacional Security Monitoring Service;

•    Climate Change;

S’identifiquen 3 possibles rols de l’IGC:

•    Beneficiari: com a usuari final del servei (end user);

•    Partner passiu: aportació de la informació adquirida mitjançant els “in situ components” / validació;

•    Partner actiu: aportació del coneixement i l’expertesa geològica en la generació / validació del servei o projecte;

S’informa a la Comissió que, a la vista de la presentació de l’IGC, s’identifica un gran recorregut en alguns camps d’actuació molt concrets:

•    Dins del programa “Space”, en la crida E01-2014 “New ideas for Earth-relevant space applications”, en l’àmbit de la valorització de noves tecnologies d’observació i mesura de la humitat del sòl;

•    Dins del programa “Space”, en la crida COMPET 10-2014 “Outreach through education”, amb una proposta al voltant de PanGeo, ampliada amb altres temes com qualitat de l’aire, smart cities, contaminació, etc.;

•    Dins del programa “Clima”, en la crida SC5-16-2014 “Making Earth observation and monitoring data usable for ecosystem modelling and services”, amb una proposta basada en la disponibilitat d’històrics de dades i l’enorme actiu potencial que aquests representen;

La Comissió acorda convidar a una de les seves sessions de treball representants de l’OGC per a què donin una lliçó magistral sobre com compartir dades d’una manera estandarditzada. Tanmateix acorda convidar representants de l’ACA i l’ICAEN com a membres del nou grup de treball.

4.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió sobre el calendari i contingut de les dues sessions de treball programades per a 2014. Dins l’apartat “Activitats relacionades amb COPERNICUS per part de membres de la Comissió Tècnica” es preveu convidar als Departaments d’Agricultura i Economia i Coneixement.