Sessió 11 de la CT3 (30.11.2016)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#10)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Estat del programa Sentinel

S’informa de l’estat del programa Sentinel:

 • Sentinel 1A-1B –RADAR-: totalment operatius, revisita màxima cada 6 dies;
 • Sentinel 2:
  • Sentinel 2A: totalment operatiu, amb imatges accessibles des de desembre de 2015;
  • Sentinel 2B: proper llançament (5 dies de revisita a partir de la seva posada en òrbita);
 • Sentinel 3:
  • Sentinel 3A: es va llançar el 16/2/2016;
  • Sentinel 3B: llançament previst durant 2017;
 • Sentinel 4 –ATMOSFÈRIC-: previst per al període 2021-2027;
 • Sentinel 6 –ALTIMÈTRIC-: previst per al període 2020-2025;

3. Estat del servei de provisió de dades de l'ICGC

S’informa sobre les possibilitats, a partir de la utilització de les imatges dels Sentinels 1A-1B (S1A i S1B) capturades en l’òrbita ascendent i la descendent, de generar càlculs d’interferometria SAR, mapes topogràfics i mapes de moviment de superfície. Amb aquesta informació es poden generar sèries temporals de moviment, molt importants en el seguiment d’activitats, generalment de subsidència, amb precisions mil·limètriques, depenent del tipus de freqüència del sistema radar satèl·lit. En el cas de Catalunya es pot cobrir tot el territori només amb la utilització de 3 frames (S1A i S1B).

Es mostra un exemple d’anàlisi interferomètric, efectuat per l’ICGC, del terratrèmol a Itàlia de l’agost de 2016, on es poden mesurar, amb tot detall, tant els moviments verticals com els horitzontals i un exemple de mapa de moviment del Delta de l’Ebre, a partir del satèl·lit ALOS.

4. Casos d'ús

Explicació d’un cas d’ús internacional: S'exposen diferents usos del Sentinel 2A recollits en un taller celebrat a Oslo:

 • França: migració actual per a generar el Mapa Land Cover de 20 categories i substituir la utilització del satèl·lit Landsat 8 actual;
 • Àustria: temes de computació i emmagatzematge;
 • Suècia. Empresa Spacemetric: proporcionen productes per separat, amb diferents bandes, i sèries temporals per a la detecció de canvis en les cobertes del sòl, principalment en la part forestal;

Les principals conclusions que s’extreuen són:

 • La ESA no té intenció de donar accés a les dades sense correcció geomètrica;
 • No existeix encara un ús extensiu de les dades SENTINEL;
 • En general, bona qualitat radiomètrica de les imatges;
 • La distribució es farà per grànuls i no per subescenes, com fins ara, el que complicarà el procés en el cas de Catalunya i de la distribució completa que fa l’ICGC;
 • No hi ha cap servei que doni conjunció de dades Sentinel 1 i Sentinel 2;
 • El màxim potencial està en el mapa de cobertes i en les sèries de temps per a veure comportaments i fenologies de les cobertes vegetals/agrícoles;

En el cas de Catalunya, l’ICGC vol treballar amb sèries temporals durant el 2017, integrant imatge radar (S1) en les zones de núvols de les imatges S2.

Explicació d’un cas d’ús a Catalunya:

El Servei de Prevenció d’Incendis del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació exposa els treballs realitzats en les afectacions d’incendis forestals a Catalunya a partir d’imatges del Sentinel 2A. També han observat altres possibles aplicacions, com ara les tallades massives en boscos. Relacionen l’ús d’imatges anteriors i posteriors a la data de l’incendi, la seva disponibilitat, la presència de núvols que pot resultar un factor alterant i volum/pes de les imatges, que pot significar una saturació de les xarxes, cosa què caldrà valorar específicament.

A part de les dades de les imatges utilitzen cartografia auxiliar, amb la generació de diferents combinacions de bandes i índexs.

Generen una cartografia de severitat a partir de l’anàlisi de l’índex NBR (combinació de diferents infrarojos). En les zones de la vora dels incendis han d’utilitzar cartografia auxiliar per a una millor precisió. Han treballat en dos incendis, el de la Pobla de Montornès d’agost de 2016 i el d’Òdena de l’estiu de 2015.

La cartografia d’incendis aportarà en un futur informació sobre zones amb baixa, mitja i alta severitat.

Les principals conclusions que s’extreuen són:

 • Les afectacions dels incendis forestals que esdevinguin a partir d’ara es poden valorar amb SENTINEL-2;
 • Bona resolució temporal i espacial;
 • Permetrà el seguiment futur de l’evolució de la coberta vegetal;
 • Els problemes que es troben són similars als que presentaven els altres satèl·lits;
 • L'índex NBR és sensible als canvis fenològics de la vegetació abans i després de l’incendi;

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S'informa que, per a l'any vinent, hi ha previstes dues sessions de treball als mesos de juny i novembre.