Sessió 40 de la CT1 (23.02.2022)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#39)

L’ICGC informa que el Sr. Antonio Magariños, Subdirector General de Serveis Tècnics de l’ICGC, va ser nomenat secretari de la C4, en substitució del Sr. Joan Sendra, qui es va jubilar.

La Comissió aprova sense comentaris per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

2. Planificació de treballs 2022, de la CT i Grups de Treball associats

Sobre la planificació de treballs 2022, de la CT i GT associats, l’ICGC comenta que la C4 ja va aprovar al desembre les següents línies:

 • Creació d’un nou Grup de Treball sobre delimitacions administratives, delimitacions funcionals i equipaments, ja que s’ha detectat l’ús d’informació relacionada no oficial o desactualitzada, fet que presenta incoherències rellevants (tant pel que fa a delimitacions com pel que fa a equipaments; la problemàtica és la mateixa).
 • Seguiment de l’estat dels diferents conjunts de geoinformació inclosos en el PCC: estructura i contingut, actualització de dades, difusió, accés, interoperabilitat...
 • Anàlisi de l’afectació de directives europees a la geoinformació pública catalana, per intentar optimitzar-ne la producció: directives mediambientals, INSPIRE, futur espai de dades per al European Green Deal, catàlegs de dades obertes a tots els nivells territorials i conjunts d’informació prioritaris.
 • Coordinació de la geoinformació lligada a la sostenibilitat i l’afectació del canvi climàtic.

A partir d’aquí, l’ICGC proposa les següents accions:

 • Sobre el nou GT de delimitacions i equipaments:
  • L’ICGC enviarà als membres d’aquesta Comissió una invitació per si volen participar en el nou GT, ells/elles directament o bé persones de les seves organitzacions relacionades amb aquests aspectes, fent-la extensiva a qui considerin oportú. L’ICGC també enviarà aquesta invitació a Departaments de la Generalitat rellevants en aquest àmbit, com ara Salut, Educació o Serveis Socials. En relació amb els ens locals, en aquest GT ja n’hi haurà representants, però s’avaluaria la possibilitat d’afegir-ne si es considerés necessari.
  • L’ICGC enviarà als membres d’aquesta Comissió un qüestionari sobre aquest tema per disposar d’informació actualitzada al respecte.
  • A partir de les accions anteriors es podrà constituir el nou GT i establir el pla de treball corresponent.
  • La DIBA proposa que un dels temes d’aquest GT sigui la delimitació d’Entitats Municipals Descentralitzades.
 • Sobre el PCC:
  • L’ICGC informa que l’aprovació de la revisió del PCC està en la seva recta final, a pesar del llarg camí administratiu i legal que ha de seguir.
  • L’ICGC farà un seguiment més acurat del desplegament del PCC. Amb aquesta finalitat, enviarà als responsables respectius un Excel amb els conjunts de geoinformació del nou PCC per conèixer-ne l’estat, on a priori es demanarà el nom del conjunt, la data de l’ultima actualització de les dades i les seves condicions d’accés (per intentar homogeneïtzar-les posteriorment) i els seus canals de distribució.
  • L’ICGC està implementant una revisió del perfil IDEC amb el principal objectiu de simplificar la generació de metadades conformes amb les normes establertes al respecte. Addicionalment continua donant suport a la generació i actualització de metadades.
  • L’ICGC està implementant una revisió de les guies de geoserveis amb el principal objectiu de simplificar-ne la publicació conforme amb les normes establertes al respecte. A petició de l’AMB, l’ICGC intentarà incloure el protocol WMTS en la guia (o en farà una d’específica), si més no indicant la necessitat d’oferir-lo en ETRS89 UTM fus 31 Nord (EPSG:25831).
  • L’ICGC seguirà publicant dades i serveis de Catalunya conformes amb INSPIRE.
 • Sobre el lligam del PCC amb directives europees, dades obertes, etc., i alhora sobre la coordinació de la geoinformació lligada a la sostenibilitat i l’afectació del canvi climàtic:
  • L’ICGC enviarà als membres de la Comissió i als membres del GT MCSC, del GT del Mapa d’hàbitats terrestres i del GT de Cartografia marina, un qüestionari sobre les directives i programes europeus que reporten, per disposar d’informació que permeti definir accions posteriors (coordinació en aspectes concrets, addició de geoinformació, etc.). Aquest qüestionari podrà fer-se extensiu a diverses persones d’una mateixa organització. L’ICGC en mostra un prototip i es comenten algunes esmenes a fer-hi.

Per al seguiment de tot plegat i per tractar altres aspectes que puguin sorgir, l’ICGC proposa celebrar la propera sessió de la Comissió el 18 de maig i una altra el 22 de novembre, ambdues amb antelació a sessions de la C4 per si cal presentar-hi qualsevol element a aprovar/considerar.

La Comissió aprova per unanimitat per al 2022 el pla de treball presentat per l’ICGC, així com el cronograma de les sessions.

3. Torn obert de paraules

No es fa cap comentari addicional.