Sessió 34 de la CT1 (10.12.2018)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (#33)

La Comissió aprova, sense comentaris, l’acta de la sessió anterior.

2. Revisió del PCC: resultat de la consulta pública

L’ICGC informa que, fins al moment, 14 entitats responsables han respost la consulta sobre la revisió del Catàleg del PCC, trametent les seves aportacions. Del total de respostes rebudes, 7 han estat per a afegir CIGs, 1 per a suprimir un CIG, 129 per a afegir SubCIGs, 8 per a canviar el nom de CIGs, 18 per al canvi d’entitats responsables, 3 per al canvi en el tipus d’accés a les dades, 3 en la periodicitat aconsellada per a les actualitzacions, 18 per a canvis o adaptacions en la descripció dels CIGs i 28 canvis més que encara necessiten d’algun aclariment, per tal d’incorporar-los a l’anàlisi. L’objectiu és tenir preparada una nova proposta, que es trametria per a validació cap al 31 de gener de 2019.

La Comissió es dona per assabentada de la informació presentada.

3. Revisió del PCC: anàlisi de la realitat no escrita

L’ICGC informa a la Comissió dels passos que s’estan duent a terme per a la revisió del PCC. Aquesta ha d’incloure un estudi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de qualitat i actualització. Aquest estudi té en compte la informació resultant de la consulta pública relativa al catàleg (ja iniciat i comentat en el punt anterior), l’anàlisi de la informació publicada pels diferents organismes/entitats (en fase de realització) i l’anàlisi de la realitat no escrita.

L’anàlisi de la realitat no escrita tracta d’identificar punts de millora i estudiar com la C4 pot contribuir a la seva implementació, alhora que identificar experiències positives que puguin ser aprofitades per altres actors. L’anàlisi, doncs, es centrarà en 4 àmbits temàtics diferenciats:

a) Geoinformació transversal de base

b) Generació de geoinformació

c) Publicació i distribució de geoinformació

d) Preservació de geoinformació

La metodologia per a dur a terme aquesta anàlisi serà a partir d’enquestes i reunions presencials amb els diferents actors responsables.

La previsió és que el 12/2/2019 es convoqui la propera reunió d’aquesta Comissió, per tal de validar l’enquesta necessària per a recollir la informació referent als punts b, c i d anteriors.

Pel que fa a la identificació de la Geoinformació transversal de base (punt a), l’objectiu és identificar els CIGs que necessita cadascuna de les organitzacions. A tal efecte, s’han preparat 2 formularis diferents a omplir pels diferents organismes. 

Els formularis seran tramesos amb anterioritat a l’acabament de 2018, una vegada introduïts els canvis acordats.

La Comissió es dona per assabentada i aprova la metodologia, el contingut dels formularis consensuats i el calendari per a l’anàlisi de la realitat no escrita, dins dels treballs per a la revisió del PCC.

4. Torn obert de paraules

Sense comentaris.