Sessió 30 de la CT1 (29.11.2016)

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (#29)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2. Desplegament del PCC i de la Directiva INSPIRE

  • GT Xarxa de Camins: Elaborat el primer esborrany del plec d'especificacions. Analitzant la compatibilitat de model i catàleg envers els de l'SVI i la coherència entre especificacions (Camins - SVI). Validant amb dades reals el model d'implementació.
  • GT CODIIGE: Coordinat el monitoring 2015 i reportat l'informe del Pla d'Acció del CODIIGE.
  • GT Preservació informació geogràfica digital: Analitzada la preservació de la BT-5M i l'any vinent es preveu fer-ho amb la cartografia 1:1.000 AMB, alguna cartografia temàtica de la DIBA i algun altre producte de l'ICGC.
  • GT Mapa de cobertes del sòl de Catalunya: La C4 ha aprovat la v1 de les especificacions tècniques.
  • GT Inspire: Elaborant-se els esborranys de les Guies tècniques de metadades per a conjunts de dades i serveis, i de la Guia tècnica de serveis de visualització.

S'informa de les accions realitzades en el marc del Pla d'Acció:

Millores IDEC: S'ha implementat el nou Catàleg de Metadades, actualment en fase de validació.

Suport tècnic: S'ha treballat en la redacció de 28 especificacions tècniques, en la proposta de Guies tècniques de metadades (conjunts de dades i serveis) i de Guia tècnica de serveis de visualització.

Elaboració automàtica d'informes: S'estan actualitzant les metadades del Catàleg IDEC per a poder informar a la IDEE sobre la geoinformació existent i la seva conformitat amb INSPIRE.

3. Normes i estàndards

S'informa de l'estat de les normes i estàndards: 8 aprovades per la C4, 3 acabades i pendents d'aprovació, 6 acabades i pendents del vist-i-plau de l'entitat responsable i 10 en fase de treball.

4. Informe de la Conferència INSPIRE

S'informa sobre la Conferència INSPIRE 2016, celebrada a Barcelona entre el 26 i 30 de setembre, amb 1.116 inscrits, 5 sessions plenàries (19 ponències presentades), 231 ponències a les sessions paral·leles, 30 tallers i 55 pòsters presentats. Paral·lelament es van desenvolupar les sessions de les JIIDE, Ibercarto i SITMUN, entre d'altres, així com una exposició tecnològica amb 26 estands.

5. Funcionament de la Comissió Tècnica i Pla de Treball 2017

S'acorda canviar el funcionament de la Comissió i la proposta de Pla de Treball, amb les següents implicacions:

  • Eliminar els Grups de Treball del CODIIGE, PIGD i INSPIRE, i tractar els temes d'aquests grups en el si d'aquesta Comissió.
  • Celebrar una reunió extraordinària (febrer de 2017) per a establir el mecanisme de funcionament de la Comissió, l'espai de comunicació, definir els temes a tractar durant l'any vinent, designar els dinamitzadors de cada tema i establir els ordres del dia de les altres dues sessions previstes per a 2017.