Sessió 27 de la CT1 (14.04.2015)

1.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#26)

La Comissió aprova l'acta de la sessió anterior.

2.   Desplegament del catàleg del PCC

L'estat del desplegament és el següent:

Fase II (caracterització dels CIGs):

 • 71 CIGs amb especificacions (63%)
 • 61 CIGs amb Metadades (54%)
 • 61 CIGs catalogats a la IDEC (54%)
 • 82 CIGs amb algun tipus de geoservei (73%)

Fase III (normalització dels CIGs):

 • 23 CIGs amb especificacions (63%), amb 34 especificacions aprovades (un mateix CIG pot tenir vàries especificacions)

Fase IV (publicació dels CIGs):

 • 17 CIGs inscrits a l’RCC (15%)
 • 22 CIGs oficials catalogats a la IDEC (19%)

S'informa a la Comissió sobre la nova disposició de la pàgina web de la C4, on l’evolució del desplegament del PCC es mostrarà en una sola pàgina, en substitució de l’actual excel del desplegament i l’annex del PCC, que actualment es troben en àrees diferents.

S’accedirà a la informació a partir de la classificació dels temes INSPIRE i dins de cada un d’ells els CIGs del PCC inclosos. S’accedirà a una fitxa per a cada un d’ells amb la relació de la informació que està accessible i on (especificacions, metadades, dades, serveis, etc.).

L’objectiu d’aquesta nova disposició de la pàgina web és fer-la més usable, més entenedora i que sigui accessible a través d’ella el màxim d’informació sobre els diferents CIGs del PCC. Les àrees de les Comissions i Grups de Treball continuaran com fins ara.

S'informa a la Comissió sobre l’estat de les especificacions tècniques:

 • Les especificacions del Mapa topogràfic de Catalunya 1:100.000 es porten a aprovació a la C4 en la seva reunió d'avui.
 • Les especificacions, actualment en fase de treball, i que està previst portar a aprovació de la C4 en la seva reunió de finals d’any són les següents:
  • Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000
  • Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 v3
  • Base topogràfica de Catalunya 1:25.000 v2
  • Base de dades de noms geogràfics
  • Base de dades d’autobusos interurbans
  • Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000 (format)
  • Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000 (format)
  • Cartografia 1:500 (format)

3.   Informació dels grups de treball

S’informa a la Comissió de les activitats desenvolupades pels diferents grups de treballs adscrits a la mateixa:

GT d’elaboració d’especificacions tècniques de la Xarxa de Camins:

 • 1 sessió durant aquest 2015.
 • Coordinació amb el GT de la Base de Carrers (CT2) que elabora les especificacions del Sistema Viari Integrat (la propera reunió serà conjunta: presentació de la proposta de model de xarxa i dels casos d’ús del Sistema Viari Integrat per a la seva discussió i acord).
 • S’està treballant en la definició de “Camí” i en les seves diferents tipologies.
 • En fase d’elaboració el Catàleg d’objectes, característiques i valors possibles que ha de contenir la base de dades.

GT de coordinació amb els grups de treball CODIIGE:

 • 1 sessió durant aquest 2015.
 • Presentació dels criteris IGN i de cada un dels GTT CODIIGE en el monitoring 2014.
 • Informació preliminar reportada a l’IGN en el monitoring 2014.

GT per a la preservació de la informació geogràfica digital:

 • 1 sessió durant aquest 2015.
 • Tasques realitzades :
  • Anàlisi conjunt de l’esborrany Notes per a un Pla de Preservació d’Informació Digital (document inicial de partida) i d’un exemple de model de MD que contempla la preservació.
  • Col·laboració d’experts en el GT amb l’objectiu d’aprofitar la seva experiència (Miquel Térmens Graells. Director científic del Centre de Digitalització de la UB).
 • Tasques previstes:
  • Recull de l’estat de la preservació de la informació en cada una de les institucions dels membres del GT (estat de la qüestió).

GT Mapa de Cobertes del sòl de Catalunya:

 • Prevista la 1a reunió del GT el 28/4/2015 (Sessió de constitució):
  • Recull històric dels mapes d’usos i cobertes del sòl a Catalunya.
  • MCSC v5.

4.   Creació de nous grups de treball (INSPIRE, altres)

La Comissió aprova la creació d’un nou Grup de Treball adscrit a la mateixa, el Grup de Treball INSPIRE, amb l’objectiu general d’impulsar el compliment/implementació de la directiva INSPIRE i proposar un marc conceptual comú per al desplegament del PCC basat en el d’INSPIRE.

Els seus objectius específics haurien de ser:

 • Marc conceptual: anàlisi i seguiment de la documentació global i de les recomanacions del MIF (Marc per al manteniment i implementació), tant pel que fa a l’arquitectura, el model conceptual, el registre...
 • Dades:
  • Anàlisi comparativa dels models INSPIRE amb els dels CIG del PCC existents (Adreces, Unitats administratives, Elevacions...)
  • Seguiment/col·laboració en l’evolució de les guies tècniques (GTT-CODIIGE, Thematic clusters...)
  • Suport en l’obtenció del conjunt de dades INSPIRE (Eines de transformació, exemples d’aplicació...)
 • Serveis:
  • Anàlisi per a l’adequació dels serveis existents als requisits INSPIRE (Qualitat de servei, extensions INSPIRE)
  • Recomanacions per a l’adequació i/o posada en marxa de serveis conformes a INSPIRE
 • Metadades:
  • Anàlisi dels requisits INSPIRE per derivar les metadades INSPIRE de les existents (Conjunts de dades i  Serveis)
  • Guia per a la generació de metadades INSPIRE per a conjunts i serveis INSPIRE

5.   Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió que la propera sessió de treball (#28) se celebrarà a finals d’enguany.