Sessió 25 de la CT1 (08.07.2014)

1.    Lectura  i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#24)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Desplegament del catàleg del PCC: normalització dels conjunts d’informació (fase III), metadades i preservació de la informació geogràfica

S’informa a la Comissió dels treballs realitzats des de la darrera reunió pel que fa a les especificacions:

 • Redacció de les especificacions de producte i format de la Base municipal d’adreces, Forests públiques 2D 1:10.000, Cases forestals 2D 1:5.000, SIGPAC, Superfícies afectades per incendis forestals i Arbres monumentals 2D, així com de la primera versió de les especificacions de format del Mapa municipal de Catalunya, que es duran a aprovació de la C4 en la sessió de 10 de juliol;
 • En fase de redacció les especificacions de producte i format del Mapa Urbanístic de Catalunya Sintètic i del Mapa de pendents de Catalunya > 20%, i les especificacions de format de la Cartografia topogràfica 2D/3D 1:500;
 • Celebrades 2 reunions del Grup de Treball (GT) que redacta les especificacions de la Base de l’Inventari de camins rurals i pistes forestals de Catalunya;

Pel que fa a les metadades s’han analitzat els CIGs del PCC amb metadades catalogades a l’IDEC (38%) i es constata que algunes estan desactualitzades i, en algun cas, la cobertura territorial no és completa.

La Comissió aprova la creació d’un GT per a la preservació de la informació geogràfica digital.

3.    Informe Conferència INSPIRE 2014

S’informa a la Comissió de les activitats desenvolupades en la Conferència Inspire 2014, celebrada a Aalborg (Dinamarca):

 • El nombre d’assistents (400+) ha estat molt similar al d’altres edicions;
 • Tota la documentació de la Conferència es troba a http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2014;
 • Es presenten els resultats dels indicadors Inspire per als diferents països europeus; tret, potser, dels països nòrdics, la situació és similar a tot arreu;
 • S’observa una certa reticència a posar les dades en règim obert;
 • Manca informació sobre el que manca exactament per a què les dades siguin conformes;
 • La Unió Europea, mitjançant el JRC, ha creat un GT que pretén fer pedagogia per a què tothom interpreti de la mateixa manera les Guies Tècniques publicades;
 • Actualment es treballa, essencialment, en proveir informació (dades, metadades,...) i en el futur s’haurà de treballar en la integració de la mateixa;

4.    Informe Nacional de Monitoring and Reporting INSPIRE 2013

Es recorda a la Comissió quins són els dos mecanismes d’avaluació de la implementació de la Directiva INSPIRE: Seguiment (monitoring), de caràcter quantitatiu i periodicitat anual, i Informe (reporting), de caràcter qualitatiu i periodicitat triennal. A Catalunya, per acord exprés de la C4, aquest informe es realitza cada any. El Consejo Superior Geográfico (CSG), mitjançant l’IGN, recull la informació per a Europa de tots els nodes espanyols, i qui recull la informació a Catalunya és l’ICGC, en la seva qualitat d’entitat suport de la C4. Des de Catalunya es voldria informar de tots els CIGs que conformen el PCC, tinguin o no algun servei associat, i de tots els serveis, siguin o no conformes a Inspire, cosa que no permet el CSG.

Els resultats obtinguts en el Seguiment 2013 es resumeixen així:

 • 65 CIGs (Δ = 27% respecte 2012) i 513 serveis (Δ = -12% respecte 2012);
 • Creixement ràpid inicial i posterior manteniment del nombre de conjunts i serveis de dades amb metadades: 69% el 2010, 90% el 2011, 89% el 2012 i 94% el 2013;
 • Ídem amb metadades conformes: 13% el 2011, 83% el 2012 i 87% el 2013;
 • Cobertura territorial: lleuger decreixement (95%) degut a la incorporació d’alguns CIGs sense cobertura completa;
 • Creixement significatiu de la conformitat simultània de dades i metadades: 4% el 2012 a 11% el 2013;
 • Dades i serveis amb metadades localitzables: 93%;
 • CIGs accessibles mitjançant serveis de visualització i descàrrega: gran davallada (del 47% el 2012 al 8% el 2013) degut a què ja no s’admeten com a serveis de descàrrega les aplicacions web o portals;
 • Ús dels serveis de xarxa: el nombre total de peticions de servei ha estat gairebé de 379 milions;
 • Conformitat dels serveis de xarxa: 24 dels 511 existents (4,7%) són conformes amb INSPIRE;

Les principals conclusions de l’Informe 2013 han estat les següents:

 • L’aplicació de la Directiva INSPIRE a Catalunya progressa molt lentament. El seu desenvolupament va lligat al desplegament del PCC, que avança més ràpidament.
 • Cal impulsar l’oficialització de les especificacions dels CIGs, atès que permetran la seva normalització, garantiran la seva qualitat i facilitaran el camí cap a la conformitat amb INSPIRE.
 • S’ha d’impulsar que el màxim nombre de CIGs del PCC tinguin associat un servei de xarxa.
 • Cal implementar els mecanismes necessaris per a poder conèixer l’ús dels serveis (nombre de peticions d’ús) i així poder generar estadístiques fiables.
 • El desenvolupament de la IDEC està molt avançat i ja es compta amb un ampli catàleg de dades i serveis. Cal fomentar que el màxim volum d’informació (entre la que es troben els CIGs del PCC) estigui catalogat a l’IDEC.
 • S’ha de continuar impulsant des de la C4 la política de difusió i compartició de les dades i, si la seva naturalesa ho permet, la seva difusió gratuïta i universal.

S’informa a la Comissió de la posta en marxa del Betaportal de l’ICGC (http://betaportal.icgc.cat/), amb l’objectiu de provar noves aplicacions senzilles i properes a l’usuari que podrien consolidar-se en un futur.

5.    Canvi de Sistema de Referència d’ED50 a ETRS89: estat i seguiment

S’informa a la Comissió sobre l’estat de la implementació del canvi al sistema de referència ETRS89, amb el següent calendari:

 • Juliol 2007:  publicació del RD 1071 que estableix el ETRS89 com a sistema oficial;
 • A partir de l’1 de gener de 2012: no es pot inscriure en el Registre Cartogràfic de Catalunya cap projecte nou que no estigui en ETRS89;
 • A partir de l’1 de gener de 2015: tota la informació produïda o actualitzada ho ha de ser en ETRS89;

S’ha continuat donant suport als ajuntaments, havent visitat un total de 24. El suport es concreta en els camps següents:

 • anàlisi de l’estat de les xarxes locals (XL) i càlcul d’una transformació específica;
 • anàlisi de la cartografia transformada respecte les XL;
 • càlcul d’una transformació específica per a la cartografia, si és necessari;

Des de la darrera reunió s’ha finalitzat l’actuació a Cerdanyola del Vallès i Sant Boi de Llobregat, i es troben en procés les de Vic i Badalona.

S’ha continuat donant suport també als departaments/organismes de la Generalitat. A hores d’ara ja se n’han visitat 12. Els camps on es dóna suport són:

 • Recopilació d’informació sobre les dades que es gestionen i les eines d’explotació emprades;
 • Proposta de mecanismes de traçabilitat i de transformació;
 • Sessions formatives sobre el canvi de sistema de referència;

Pel que fa al suport específic en el canvi de sistema de referència, des de la darrera reunió s’ha mantingut contacte amb els ajuntaments d’Avinyonet de Puigventós, Cardedeu, El Prat de Llobregat, La Roca del Vallès, Roses, Rubí i Sant Boi de Llobregat, l’Autoritat Portuària de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, els parcs naturals del Cap de Creus i del Montseny i Transports Metropolitans de Barcelona.

S’informa a la Comissió que, dins del conjunt de guies per a la transformació de dades al nou sistema de referència, es troba en fase de redacció la d’Oracle.

S’ha procedit a la monitorització tant dels serveis WMS com de la descàrrega de la cartografia topogràfica 1:1.000 i de la base topogràfica 1:5.000 des de la web de l’ICGC, i s’ha constatat que els usuaris utilitzen la informació, majoritàriament, en el nou sistema de referència.

6.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió que la propera sessió (#26) se celebrarà al mes de novembre d’enguany.