Sessió 23 de la CT1 (23.07.2013)

En aquesta sessió la CT1:PCC-INSPIRE va debatre els següents temes:

1.    Lectura  i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#22)

La Comissió aprova l’acta de la sessió anterior.

2.    Desplegament del catàleg del PCC: estat de la normalització dels conjunts d’informació

S’informa a la Comissió que al llarg de 2013 s’està treballant en la normalització de 38 especificacions tècniques, que corresponen a 30 CIGs.

Des de la darrera reunió d’aquesta Comissió les tasques realitzades han estat les següents:

 • Base de dades municipal d’adreces (Generalitat-Administració Local): Celebrada 1 reunió del grup de treball. Redactats els plecs definitius i portats a aprovació de la C4 en la sessió d’avui.
 • Base de l’inventari de camins rurals i camins i pistes forestals (Generalitat-Administració Local): Celebrada la reunió de constitució del grup de treball. Recollint informació sobre els casos d’ús. S’ha habilitat un espai privat a la web C4 per a l’intercanvi d’informació entre els membres.
 • Pla d’espais fluvials de Catalunya PEFCAT (ACA): Celebrada 1 reunió. Redactat l’esborrany d’especificacions tècniques normalitzades de producte i de format (shape), en fase de revisió per part de l’ACA. Feta la presentació tècnica per a la implementació d’un servei de visualització conforme amb INSPIRE.
 • Xarxa de ferrocarrils (DTES): Celebrades 4 reunions. Recopilant-se informació del DTES i empreses associades.
 • Mapa urbanístic de Catalunya sintètic (DTES): Redactada la v1.2 de les especificacions tècniques oficials. En fase de revisió i adequació a la darrera versió del model de plec.
 • Mapa d’hàbitats de Catalunya v2 (DTES): Celebrada una primera reunió amb la Dir. Gral. de Polítiques Ambientals i la UB per a consensuar el model de dades.
 • Forests públiques 2D a escala 1:10.000 (DAAM): Redactat l’esborrany d’especificacions tècniques normalitzades de producte i de format (shape, DXF i MMZ), revisat pel DAAM i portat a aprovació de la C4 en la sessió d’avui.
 • Cases forestals 2D  a escala 1:5.000 (DAAM): Redactada versió definitiva, pendent de vist-i-plau la revisió final.
 • Jaciments arqueològics i paleontològics, Edificis i monuments, Proteccions legals i Actuacions al territori (Dep. Cultura): Celebrada una primera reunió per a recopilar informació que permeti elaborar el model de dades i el plec d’especificacions.

3.    Informe Conferència INSPIRE 2013:

S’informa a la Comissió dels trets més rellevants de la conferència:

 • Més de 400 assistents, 41 sessions (en alguns casos fins a 6 sessions en paral·lel), 24 conferències plenàries, 173 presentacions, 57 pòsters, 52 workshops i 3 taules rodones.
 • A nivell europeu es disposa de 267.716 metadades de dades, 13.533 CIGs visualitzables i 2.443 CIGs descarregables.
 • Els informes anuals reportats pels països membres són força heterogenis.
 • Polònia, que està publicant dades de l’annex I i prepara les dels II i III, ha presentat la primera anàlisi real de costos: l’esforç destinat a la implementació del portal i l’harmonització de les dades ha estat de 457 mesos x home, dels que 326 s’han dedicat a dades.
 • Alemanya ja dóna dades gratuïtes, ja sigui per a usos comercials o no, atès que han fet un estudi que demostra que, en cas contrari, els costos de gestió superen els beneficis de la venda.
 • Primeres experiències en tractament de dades Inspire: L’Agència de Medi Ambient d’Holanda ha realitzat un test sobre la informació disponible en diferents portals (Alemanya, Anglaterra, Holanda i Bèlgica), emprant eines SIG, i els principals problemes observats han estat la no homogeneïtat dels límits, la mancança de capes d’informació, models diferents per a dades similars i diferents nivells de detall (escala) per a la mateixa informació. Per la seva banda Suècia va presentar un mapa transfronterer de Suècia, Finlàndia, Dinamarca i Noruega a escala 1:20.000, amb resultats molt interessants.
 • Es va presentar una enquesta realitzada a 80 organitzacions de 20 estats membres sobre les barreres existents per a la utilització de dades Inspire: les més contemplades són les tècniques i legals, seguides de les econòmico-financeres.
 • Es va anunciar que es farà una crida de voluntaris experts per a donar resposta puntual a temes concrets d’implementació.
 • Es va criticar el fet de no haver tingut en compte les PIMEs en la implementació de la Directiva.
 • S’intentarà extrapolar els models Inspire com a eines de localització i interoperabilitat en altres àmbits.

La conferència de 2014 se celebrarà al juny a Aalborg, Dinamarca.

S’informa a la Comissió que es plantegen 2 estratègies: la de l’IGN (geomodelos) i la de Catalunya, en la que cada tema té unes capes definides que cal relacionar amb les capes Inspire (matching); en ambdós casos caldrà complir amb els requeriments Inspire.

4.    Informe nacional INSPIRE 2012. Monitoring & Reporting

Seguiment 2012.-

Els criteris de la C4 per a la recollida de la informació són molt diferents als que marca el CSG/IGN, molt més restrictius. A més, els Grups Tècnics de Treball (GTT) del CODIIGE, encarregats de validar la informació que es tramet a Europa, tenen diferents criteris entre ells, el que provoca una gran manca d’homogeneïtat. Per aquesta raó es va crear el Grup de Treball per a la coordinació amb els GTT del CODIIGE, adscrit a aquesta Comissió, format per tots els representants catalans en els GTT. Des de l’ICC s’han defensat al màxim els criteris de la C4; no s’ha pogut aconseguir en el cas dels conjunts de dades (s’han hagut de reportar només els que tenen un servei associat), però sí en el cas dels serveis de dades, els quals s’han pogut mantenir quasi en la seva totalitat.

El resum dels resultats obtinguts és el següent:

 • Conjunts de dades espacials: 51 (Δ 13% respecte de 2011)
 • Serveis de dades espacials: 582 (Δ 10% respecte de 2011)
 • Conjunts i serveis de dades espacials amb metadades: 563 - 89% (l’any 2011: 90%)
 • Conjunts i serveis de dades espacials amb metadades conformes: 528 - 83%  (l’any 2011: 13%) 
 • Cobertura territorial: 97% (l’any 2011: 100%). S’han incorporat 4 CIGs sense cobertura territorial completa
 • Conformitat de les dades i metadades: 2 - 4% (l’any 2011: 0%)
 • Dades i serveis amb metadades localitzables: 525 - 83% (l’any 2011: 90%). Alguns dels registres incorporats no tenen metadades accessibles
 • Conjunts de dades accessibles a través de serveis de visualització i descàrrega: 24 - 47% (l’any 2011 49%)
 • Ús dels serveis de xarxa: 216.301.581 de peticions de serveis
 • Conformitat dels serveis de xarxa: 0,18%, 1 servei de xarxa conforme

Informe 2012.-

L’informe aporta informació sobre els següents temes:

 • Participació en Comissions i grups de treball, i activitat desenvolupada;
 • Assegurament de la qualitat;
 • Acords d’ús compartit de dades;
 • Ús de la IDEC;
 • Les principals conclusions a les que arriba l’informe són les següents:
 • L’aplicació de la Directiva a Catalunya encara es troba en fase inicial, però les bases per a la seva implementació estan posades; s’ha de lligar amb el PCC;
 • El desplegament del PCC avança amb l’objectiu d’ordenar, caracteritzar i normalitzar els 113 CIGs que el composen;
 • La seva inscripció a l’RCC permetrà assegurar-ne la qualitat;
 • S’han d’establir els mecanismes adients per a poder recollir el màxim d’informació possible sobre l’ús dels serveis de xarxa;
 • S’ha de continuar impulsant des de la C4 la política de difusió i compartició de dades i, si la seva naturalesa ho permet, la seva difusió gratuïta i universal;

S’informa a la Comissió sobre les implicacions que l’informe CORA per a la reforma de les administracions, que el govern espanyol ha presentat recentment, podria tenir en l’ICC.

5.    Generació i ús d’informació geogràfica a l’administració: presentació a càrrec dels membres de la CT1:PCC-INSPIRE

Membres de la Comissió informen sobre diversos aspectes relatius a la informació geogràfica que generen (tipus de dades, condicions d’accés, canals i formats de distribució, demanda, etc.).

Intervenen:

 • Diputació de Barcelona;

6.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió sobre el calendari i contingut de la propera sessió de treball programada per a enguany.