Sessió 21 de la CT1 (20.11.2012)

En aquesta sessió la CT1:PCC-INSPIRE va debatre els següents temes:

1.    Lectura  i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#20)
La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2.    Desplegament del catàleg del PCC: estat de la normalització dels conjunts d’informació (fase III)
S’informa a la Comissió que, dels 113 CIGs que composen el catàleg del PCC, s’ha confirmat l’estat de les especificacions tècniques de 70 (62%) dels mateixos, de les que 14 (12%) han estat aprovades per la C4. D’aquests 14 CIGs, 11 (10%) ja han estat inscrits en el Registre Cartogràfic de Catalunya, publicats al catàleg de la IDEC i posats en distribució.

3.    Coordinació PCC-INSPIRE: temes annexs I, II i III i Road Map Inspire 2010-2020
S’informa a la Comissió dels següents temes:

  • Reunió anual INSPIRE, celebrada a Estambul;
  • Posada en marxa dels grups de treball que han d’establir els conjunts de dades INSPIRE i la seva conformitat amb les normes INSPIRE;
  • Implementació dels serveis de xarxa i dades segons INSPIRE, establint novembre de 2017 com a data límit per a la conformitat de les dades de l’annex I i 2019 per a l’annex II, fixant també un calendari de màxims per a la implementació de cadascun dels serveis de xarxa;
  • Requisits INSPIRE per a la implementació de serveis de descobriment, visualització i descàrrega;
  • Tasques que l’ICC ha de dur a terme per a donar compliment als requisits anteriors;
  • Activitats ja dutes a terme per l’ICC i full de ruta previst;

4.    Generació i ús d’informació geogràfica a l’administració: presentació a càrrec dels membres de la CT1:PCC-INSPIRE
Membres de la Comissió informen sobre diversos aspectes relatius a la informació geogràfica que generen (tipus de dades, condicions d’accés, canals i formats de distribució, demanda, etc.).
Intervenen:

  • Dir. Gral. d’Ordenació del Territori i Urbanisme;
  • Institut Geològic de Catalunya;
  • Agència Catalana de l’Aigua;
  • Institut Municipal d’Informàtica;

5.    Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica
S’informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de les tres sessions de treball programades per a l’any 2013.