Sessió 19 de la CT1 (27.03.2012)

En aquesta sessió la CT1:PCC-INSPIRE va debatre els següents temes:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

Atès que la Comissió neix de la fusió de la CT1:PCC i de la CT3:INSPIRE, i que aquesta és la seva primera sessió de treball, resten pendents d’aprovació les actes de les darreres sessions de treball de la CT1:PCC (sessió #18) i la CT3:INSPIRE (sessió #6). La Comissió aprova sense comentaris ambdues actes.

2. Desplegament del catàleg del PCC: estat de la caracterització dels conjunts d’informació (fase II)

S’informa a la Comissió que, dels 113 conjunts d’informació geogràfica (CIGs) que composen el catàleg del PCC, s’ha confirmat l’estat de les especificacions tècniques de 68 dels mateixos, de les que 12 han estat aprovades per la C4. D’aquests 12 CIGs, 10 ja han estat inscrits en el Registre Cartogràfic de Catalunya, publicats al catàleg de la IDEC i posats en distribució.

3. Coordinació PCC-INSPIRE: temes annexos I, II i III

S’informa a la Comissió dels avenços assolits pel que fa a la conformitat de les especificacions tècniques dels CIGs del catàleg del PCC amb les de l’annex I d’INSPIRE, les úniques aprovades fins al dia d’avui. A hores d’ara es troben en fase de test les d’Hidrografia (testejades per l’ACA) i les de Noms Geogràfics (testejades per l’ICC).

Tanmateix, s’informa a la Comissió que els diferents Grups de Treball han finalitzat l’anàlisi dels comentaris a la proposta d’especificacions dels temes dels annexos II i III, aportats per les diferents entitats en fase de testing.

4. Informe nacional Monitoring & Reporting INSPIRE 2011

Pel que fa al Monitoring, s’informa a la Comissió que l’ICC ha sol·licitat informació sobre els conjunts i serveis de dades a 20 organismes de la Generalitat i 12 de l’administració local, dels que 15 i 9, respectivament, han informat. En data 9 de març, dins del termini establert, l’ICC ha tramès tota aquesta informació, convenientment compilada, al Consejo Superior Geográfico, totalitzant 567 els serveis reportats. Fins al 12 d’abril hi ha temps per a incorporar les respostes encara no rebudes.

Pel que fa al Reporting, s’informa a la Comissió que l’ICC ha sol·licitat informació a 20 organismes de la Generalitat i 6 de l’administració local, dels que 7 i 2, respectivament, han informat.

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió de les dates previstes per a la celebració de les dues properes sessions de treball (#20 i #21).

6. Torn obert de paraules

Es debaten aspectes relatius a la confidencialitat d’algunes de les dades que formen part de CIGs del catàleg del PCC i es recorda a la Comissió que el PCC ja estableix i diferencia fins a 3 nivells d’accessibilitat a les mateixes.