Sessió 18 de la CT PCC (25.11.2011)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#17)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. Desplegament del catàleg del PCC

S’informa a la Comissió sobre l’estat del desplegament, en les seves diferents fases, del catàleg del PCC (113 conjunts d’informació geogràfica (CIGs)):

 • Fase II (Caracterització dels CIGs): 53 (47%) CIGs amb especificacions tècniques;
 • Fase III (Normalització dels CIGs): 11 (10%) especificacions tècniques aprovades per la C4 i 6 més que seran aprovades en la sessió del proper mes de desembre;
 • Fase IV (Oficialització i publicació dels CIGs): 9 (8%) CIGs inscrits en el Registre Cartogràfic de Catalunya, publicats en el catàleg de la IDEC, posats en distribució i amb geoserveis operatius;

Tanmateix, s’informa a la Comissió que l’ICC ha dissenyat una plantilla que, convenientment complimentada, permetrà recabar dels organismes responsables dels diferents CIGs tota la informació necessària per al desplegament del catàleg del PCC i per a reportar a INSPIRE, plantilla que s’estructura en 5 grans temes:

 • coordinació de les activitats relatives a la informació geogràfica;
 • assegurament de la qualitat dels conjunts i serveis de dades;
 • acords per a l’ús compartit de les dades;
 • actuacions relatives a la generació de noves dades, la modificació de les existents, i al seu arxiu i distribució, incloent-hi les actuacions sobre la informació que les descriu (especificacions tècniques i metadades);
 • anàlisi cost/benefici de les actuacions realitzades sobre els conjunts i serveis de dades;

3. Coordinació PCC-INSPIRE: temes annexos I

S’informa a la Comissió dels avenços assolits pel que fa a la conformitat de les especificacions tècniques dels CIGs del catàleg del PCC amb les de l’annex I d’INSPIRE, les úniques aprovades fins al dia d’avui. A hores d’ara es troben en fase de test les d’Hidrografia (testejades per l’ACA) i les de Noms Geogràfics (testejades per l’ICC).

Tanmateix, s’informa a la Comissió que les especificacions dels temes dels annexos II i III seran aprovades l’any vinent.

4. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió que les dues sessions de treball previstes per a l’any vinent (#19 i #20) se celebraran durant els mesos de juny i novembre, en dates encara per concretar.

5. Torn obert de paraules

Es constata que la distribució dels següents CIGs del catàleg del PCC tindria un gran impacte sobre la població però, a dia d’avui, això no és possible, doncs no es disposa d’especificacions tècniques:

 • Àrees bàsiques de salut
 • Àmbits d’escolarització
 • Seccions censals
 • Base de dades d’equipaments comercials
 • Base de dades de polígons industrials