Sessió 17 de la CT PCC (04.07.2011)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#16)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior

2. Desplegament del catàleg del PCC: estat de la normalització dels conjunts d’informació (fases II i III) 

S’informa a la Comissió dels 113 Conjunts d’informació Geogràfica (CIGs) del catàleg del PCC, pel que fa a la seva caracterització, normalització, oficialització i publicació. Fins al 30 de juny d’enguany l’ICC ha visitat 12 entitats responsables, ha celebrat (26/05/2011) una sessió informativa sobre el model de plec d’especificacions tècniques, a la que han assistit 9 entitats, ha tramès 36 formularis per a la caracterització dels CIGs, dels que n’ha rebut 18 de complimentats, corresponents a 6 entitats, i ha rebut 19 especificacions tècniques, corresponents a 7 entitats, de les que n’ha analitzat 2. El resum de l’estat del desplegament del catàleg és el següent: Caracterització dels CIGs -> 44 CIGs (39%) amb especificacions tècniques; Normalització dels CIGs -> 11 CIGs (10%) aprovats per la C4; Oficialització i publicació dels CIGs -> 9 CIGs (8%) inscrits a l’RCC, publicats en el catàleg IDEC i en distribució/geoserveis. S’informa a la Comissió que la setmana passada INSPIRE ha publicat les especificacions tècniques provisionals dels 24 temes dels annexos II i III, amb l’objectiu de què al 2012 estiguin definitivament aprovades.

3. Informe nacional de Monitoring and Reporting INSPIRE

S’informa a la Comissió que el seguiment s’ha de realitzar cada any i l’informe cada 3 anys (el primer va ser el corresponent a l’any 2009). La C4 va decidir elaborar anualment un informe propi de Catalunya, amb l’objectiu d’observar l’evolució dels aspectes qualitatius i no només quantitatius. El desplegament i aplicació de la Directiva INSPIRE ha d’anar lligat al desplegament del PCC; dels CIGs del catàleg del PCC s’ha de poder extreure la informació que necessita Europa. Es presenten a la Comissió els principals resultats obtinguts pel que fa al seguiment dels conjunts de dades i dels serveis de xarxa.

4. Coordinació PCC – INSPIRE: temes annex I 

S’informa a la Comissió que la setmana passada es va celebrar la conferència anual INSPIRE, enguany a Edimburg. S’informa també a la Comissió de la convergència d’especificacions entre INSPIRE i el PCC, pel que fa als 26 CIGs que conformen els 9 temes de l’annex I d’INSPIRE.

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió sobre el calendari i continguts de la propera sessió de treball, prevista per al mes de novembre.

6. Torn obert de paraules

La Diputació de Barcelona comenta que el fet de què encara no s’hagi adequat el perfil IDEC al perfil INSPIRE els crea un problema quan generen les metadades de la seva cartografia 1:1.000, doncs INSPIRE no permet la generació de metadades en català, que són imprescindibles per a la inscripció de la cartografia en l’RCC. Es conclou que aquesta cartografia no és un tema INSPIRE i, per tant, no cal que tingui metadades INSPIRE.