Sessió 14 de la CT PCC (17.03.2010)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (#13)

La Comissió aprova sense comentaris l'acta de la sessió anterior. 

2. Tramitació PCC: anàlisi de les esmenes rebudes

S'informa a la Comissió que a finals del mes passat va finalitzar el preceptiu període d'informació pública d'1 mes del Pla Cartogràfic de Catalunya, durant el qual s'han rebut 4 respostes, 3 de les quals formulen observacions i suggeriments (Agència Catalana de l'Aigua, Diputació de Barcelona i Institut Geològic de Catalunya) i 1 manifesta la seva conformitat amb el projecte (Associació Catalana de Municipis i Comarques). S'informa també a la Comissió de les observacions i suggeriments que s'han considerat procedents i que, per tant, s'han incorporat al Pla.

3. Tramitació PCC: proposta de redactat segons esmenes incorporades

Es presenta a la Comissió una proposta de redactat dels documents del Pla Cartogràfic de Catalunya que haurien d'experimentar canvis d'acord amb el que s'ha informat en el punt anterior de l'ordre del dia i com a conseqüència d'alguns canvis introduïts per l'Assessoria Jurídica del DPTOP, proposta que és aprovada per la Comissió.

4. Tramitació PCC: calendari

S'informa a la Comissió que el Decret d'aprovació del Pla Cartogràfic de Catalunya va anar ahir, per segona vegada, al Consell Tècnic, per a la seva aprovació, i aquesta mateixa tarda es presenta a la Comissió de Govern Local. En breu es presentarà al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i, posteriorment, es publicarà al Fòrum per tercera vegada i se sotmetrà a l'aprovació del Consell Tècnic per tercera i darrera vegada. Es preveu que el Govern l'aprovi a finals d'abril i es publiqui en el DOGC poc després.

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S'informa a la Comissió de la data i els continguts de les dues properes sessions de treball.

6. Torn obert de paraules

S'informa a la Comissió que, com és sabut, la C4 té adscrites 3 Comissions Tècniques i es considera adient informar a aquesta Comissió sobre les activitats desenvolupades per les altres dues, i recíprocament.

S'informa a la Comissió que es considera que ha arribar el moment de procedir a l'oficialització massiva, mitjançant la seva inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya, de cartografia temàtica, per la qual cosa cal dissenyar el corresponent protocol.