Sessió 06 de la CT INSPIRE (25.11.2011)

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (#5)

La Comissió aprova sense comentaris l’acta de la sessió anterior.

2. INSPIRE: estat actual a Europa

S’informa a la Comissió que, en el marc de la transposició de la Directiva INSPIRE a l’estat espanyol, ja s’ha constituït el Consejo Directivo per a garantir la interoperabilitat i la integració de les dades i que, en breu, es constituiran els següents grups de treball tècnics (GTT), amb l’objectiu d’adaptar i aplicar les normes d’execució i directrius INSPIRE:

 • Metadades i catàlegs
 • Seguiment i informes
 • Arquitectura, normes i serveis
 • Política de dades i serveis

També està prevista la creació de GTTs temàtics per a adequar la norma d’execució d’interoperabilitat de dades i les directrius relatives als temes de l’annex I.

Tanmateix, s’informa a la Comissió que el proppassat 21 d’octubre va finalitzar el període de test de les especificacions tècniques dels temes dels annexos II i III, i que, a hores d’ara, els Grups de Treball Temàtics (TWG) estan valorant la informació rebuda. Pel que fa als serveis de xarxa (localització, visualització, descàrrega i transformació) tota la informació està publicada en el web d’INSPIRE.

Per últim, s’informa a la Comissió de la publicació en el web d’INSPIRE d’un document de bones pràctiques amb tres exemples d’accés a les dades: Cadastre, Cooperació hispano-francesa i IDEC, així com d’una guia per a la regularització de l’accés a dades i serveis per part d’institucions comunitàries sota condicions harmonitzades.

3. Informe de les activitats dels Grups de Treball Temàtics (TWG): temes dels annexos II i III

S’informa a la Comissió del resultat de la fase de comentaris i testing de les especificacions tècniques dels temes dels annexos II i III, finalitzada el proppassat 21 d’octubre:

 • Inscripció de la C4 i de l’ICC en 18 i 3 temes, respectivament;
 • Recopilació d’informació i tramesa de documentació a 16 organismes;
 • Resposta obtinguda:
  • 10 organismes
  • 16 temes:
   • Validació especificacions: 6 temes
   • Comentaris especificacions: 5 temes
   • Testing: 5 temes

Tanmateix, s’informa a la Comissió dels resultats reportats a INSPIRE:

  • Complimentació de la informació en els formularis INSPIRE
   • Nombre de comentaris: 115
   • Resum de la valoració dels comentaris de la fase de testing:
    • LC – Usos del sòl (CREAF): factible
    • AM – Zones subjectes a ordenació, restriccions o reglamentacions i unitats de notificació (CREAF): factible
    • NZ – Zones de riscos naturals (IGC, DG Ports i Costes i DG Medi Natural): parcialment factible
    • OI – Ortoimatges (ICC): parcialment factible
    • BU – Edificis (ICC): parcialment factible

4. Seguiment de la transposició a Catalunya: PCC

S’informa a la Comissió sobre l’estat del desplegament, en les seves diferents fases, del catàleg del PCC (113 conjunts d’informació geogràfica (CIGs)):

 • Fase II (Caracterització dels CIGs): 53 (47%) CIGs amb especificacions tècniques;
 • Fase III (Normalització dels CIGs): 11 (10%) especificacions tècniques aprovades per la C4 i 6 més que seran aprovades en la sessió del proper mes de desembre;
 • Fase IV (Oficialització i publicació dels CIGs): 9 (8%) CIGs inscrits en el Registre Cartogràfic de Catalunya, publicats en el catàleg de la IDEC, posats en distribució i amb geoserveis operatius;

Tanmateix, es presenta a la Comissió un nou calendari per al desplegament del catàleg del PCC, més realista i adequat a les circumstàncies actuals:

 • Fase II: 2011-2012;
 • Fase III: 2012-2013;
 • Fase IV: 2014-2015;

Tanmateix, s’informa a la Comissió que l’ICC ha dissenyat una plantilla que, convenientment complimentada, permetrà recabar dels organismes responsables dels diferents CIGs tota la informació necessària per al desplegament del catàleg del PCC i per a reportar a INSPIRE, plantilla que s’estructura en 5 grans temes:

 • coordinació de les activitats relatives a la informació geogràfica;
 • assegurament de la qualitat dels conjunts i serveis de dades;
 • acords per a l’ús compartit de les dades;
 • actuacions relatives a la generació de noves dades, la modificació de les existents, i al seu arxiu i distribució, incloent-hi les actuacions sobre la informació que les descriu (especificacions tècniques i metadades);
 • anàlisi cost/benefici de les actuacions realitzades sobre els conjunts i serveis de dades;

S’informa a la Comissió dels avenços assolits pel que fa a la conformitat de les especificacions tècniques dels CIGs del catàleg del PCC amb les de l’annex I d’INSPIRE, les úniques aprovades fins al dia d’avui. A hores d’ara es troben en fase de test les d’Hidrografia (testejades per l’ACA) i les de Noms Geogràfics (testejades per l’ICC).

5. Planificació dels treballs de la Comissió Tècnica

S’informa a la Comissió que les dues sessions de treball previstes per a l’any vinent (#7 i #8) se celebraran durant els mesos de juny i novembre, en dates encara per concretar.